El ple ordinari del mes de juny se celebra el dimarts 25 a les 7 de la vesprada

El ple ordinari del mes de juny se celebra el dimarts 25 a les 7 de la vesprada

Atés que l'últim dilluns de juny és festiu local, la sessió ordinària del ple municipal es trasllada al dimarts 25 a les 7 de la vesprada. Entre altres temes es tractaran la supressió del servici de televisió i de la web de televisió, i la municipalització del servici públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram.


ORDE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió núm. 9, de data 29 d'octubre del 2012.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Supressió del servici de televisió i de la web de televisió, exp. 1461/2013.

4t.- Municipalització del servici públic d'abastiment d'aigua potable i clavegueram, exp. 2189/2012.

HISENDA:

5t.- Bonificacions en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres:

5.1.- Expedient 1083/2013.

5.2.- Expedient 339/2012.

CONTRACTACIÓ:

6t.- Aprovació de la certificació núm. 5 de les obres del Camí la Mar-Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

AGRICULTURA:

7m.- Proposada dels grups polítics municipals BLOC i PSOE contra les retallades de les subvencions per a segurs agraris, exps. 1296/2013 i 1447/2013.

URBANISME:

8u.- Acceptació de la delegació per a contractar i compromís d'aportació econòmica en les obres incloses en el Pla de Camins Rurals 2013.

9é.- Acceptació de la delegació per a contractar i compromís d'aportació econòmica en les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis 2013, exp. 2662/201210é.- Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de llicències urbanístiques i altres actes urbanístiques municipals, exp. 193/2008.

EDUCACIÓ:

11é.- Constitució del Consell Escolar Municipal, exp. 1010/2013.

12é.- Aprovació del conveni entre la Diputació Provincial i l'Ajuntament de Puçol per al manteniment del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, exp. 977/1998.

BENESTAR SOCIAL:

13é.- Concessió d'ajudes a projectes de Cooperació Internacional al Desenrotllament 2013, exp. 727/2013.

14é.- Proposada del grup polític municipal BLOC contra l'homofobia, la transfòbia i bifobia, exp. 1297/2013

15é.- Proposada del grup polític municipal PSOE sobre la defensa del dret a la lliure decisió de les dones, exp. 1446/2013

16é.- Proposada del grup polític municipal PSOE sol·licitant l'establiment d'un sistema de menjador escolar per al període estival, exp. 1467/2013.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

17é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 800 a la 1399 de l'exercici 2013.

18é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 19 de juny del 2013

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

25 Juny 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres