Amb caràcter extraordinari, el ple de març se celebra el dimarts 26 a les 13.30 hores

Amb caràcter extraordinari, el ple de març se celebra el dimarts 26 a les 13.30 hores

Al març, el ple es trasllada al dimarts 26 a les 13.30 hores. L'orde del dia inclou 13 punts entre els que es troben el conveni amb l'EMTRE per a gestionar l'ecoparc, donar compte de la liquidació del pressupost de 2012 i l'actualització dels barems per a les ajudes econòmiques de Servicis Socials.

ORDE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

2n.- Proposada del grup polític municipal BLOC-COALICIÓ COMPROMÍS sobre rebuig a l'avantprojecte de racionalitat i sostenibilitat de la 'Administració Local, exp. 510/2013.

HISENDA:

3r.- Donar compte de la liquidació del pressupost exercici 2012 (Ajuntament i Fundació Municipal), exp. 329/2013.

4t.- Donar compte de la morositat corresponent al 4t trimestre de 2012 (Ajuntament, Fundació Municipal i VIP), exp. 509/2013.

CONTRACTACIÓ:

5t.- Aprovació de les certificacions núms. 1 i 2 de les obres del Camí la Mar - Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

URBANISME:

6t.- Dictamen municipal al Pla Especial de Protecció del Reial Monestir de Santa Maria d'El Puig, exp. 542/2013.

MEDI AMBIENT:

7m.- Aprovació del model de conveni a subscriure amb l'EMTRE per a la gestió de l'Ecoparc, exp. 2295/2009.

BENESTAR SOCIAL:

8u.- Actualització dels barems de les ajudes econòmiques individuals de Servicis Socials, exp. 597/2013.

9é.- Proposada del grup polític municipal PSOE amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, exp. 494/2013.

10é.- Proposada del grup polític municipal PSOE per a subscriure el mandat del Parlament Europeu en la XXII sessió del Consell de Drets Humans de nacions Unides i exigir al Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, exp. 527/2013.

11é.- Proposada del grup polític municipal PSOE sobre el dret a les prestacions farmacèutiques de les persones amb discapacitat, exp. 528/2013.

12é.- Proposada del grup polític municipal PSOE sobre vivendes desocupades destinades a lloguers socials, exp. 586/2013.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3.401 a la 3.621 del 'exercici 2012 i de l'1 a la 199 de l'exercici 2013.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 22 de març del 2013

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

25 Març 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres