El dilluns 28 de gener, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

El dilluns 28 de gener, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

Com és habitual, l'últim dilluns de cada mes se celebra sessió ordinària del ple municipal a les 7 de la vesprada. Un orde del dia amb 23 punts entre els que es troben la presa de possessió del nou regidor, Julio Javier Lucia, que substituïx a l'anterior titular de cultura i esports, Rosa Portalés, així com la constitució de la nova comissió informativa de cultura, esports i benestar social.


ORDE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 6 i 7, de dates 25 de juny i 24 de juliol del 2012, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Presa de possessió del càrrec de regidor de D. Julio Javier Lucia Gómez, exp. 2696/2012.

4t.-  Ratificació resolució de l'Alcaldia núm. 3551/2012 sobre atorgament de poders processals, exp. 1336/1997.

5t.-  Composició de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social, exp. 1596/2011.

6t.-  Canvi de designació de representants de la corporació en determinats òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1597/2011.

7m.- Proposta del grup polític municipal PSOE en defensa dels ciutadans afectats per  l'impagament  de  la  Generalitat  del  xec  vivenda,  exp. 64/2013.

8u.- Proposta del grup polític municipal PSOE instant al Govern d'Espanya a excloure als persones físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes judicials, exp. 65/2013.

9é.- Proposta del grup polític municipal PSOE per a instar el Govern d'Espanya a prorrogar el programa “Prepara” recuperant la cobertura del Reial Decret Llei 1/2011, exp. 88/2013.

HISENDA:

10é.- Sol·licitud a la Direcció General del Cadastre de l'actualització dels valors cadastrals dels immobles de naturalesa urbana del municipi de Puçol, exp. 2583/2011.

11é.- Donar compte de la pròrroga del Pressupost de l'Ajuntament de Puçol exercici 2012-2013, exp. 2312/2012.

12é.- Proposta del grup polític municipal IxPuçol-Verds: CM relativa a l'impost sobre  l'increment  del  valor   dels  terrenys  de  naturalesa urbana (Plusvàlua) en els casos de desdonament, exp. 2357/2012.URBANISME:

13é.- Aprovació del Reglament que ha de regular el servici municipal d'agua potable i clavegueram a Puçol, exp. 2276/2012.

14é.- Proposta del grup polític municipal PSOE sobre adopció de mesures en l'accés a l'estació de RENFE, exp. 96/2013.

MEDI AMBIENT:

15é.-  Proposada del grup polític municipal PSOE sobre adopció de mesures  de seguretat i salut davant del  tancament de  l'empresa Cointra Godesia,  exp. 97/2013.

TRÀNSIT:

16é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre l'adequació dels senyals de circulació en el nostre municipi, exp. 107/2013.

17é.-  Proposta del  grup polític municipal  BLOC  sobre  l'estacionament de vehicles en el Barri Sant Claudi, exp. 108/2013.

BENESTAR SOCIAL:

18é.- Adhesió al Conveni entre la Diputació de València  i  la Cooperativa  de  Supermercats  Consum  sobre  la  retirada  d'aliments ,  exp. 2125/2012.

19é.- Proposada dels grups polítics municipals IxPuçol-Verds: CM i BLOC sobre  la  continuïtat  en  el finançament  del  servici de  teleassistència,  exp. 2671/2012.

EDUCACIÓ:

20é.- Proposada del grup polític municipal BLOC sobre retirada de l'esborrany de l'avantprojecte de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa, exp. 2672/2012.

COMUNICACIÓ:

21é.- Proposada del grup polític municipal BLOC sobre reciprocitat de la TV3, exp. 2673/2012.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

22é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2.801 a la 3.400 de l'exercici 2012.

23é.- Precs i Preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, a 24 de gener del 2013

L'ALCALDESSA

Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

27 Gener 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres