Article del PSOE del mes de desembre: “L'altra cara de la moneda. Pressupostos 2013: un ganga per a Pavalur o el preu d'un pacte de govern”

Article del PSOE del mes de desembre: “L'altra cara de la moneda. Pressupostos 2013: un ganga per a Pavalur o el preu d'un pacte de govern”

Tal com contempla el Reglament de mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals tenen dret a publicar en la web municipal un article d'opinió sobre cada ple que es realitze i un altre de tema lliure cada mes. Este és el text enviat pel PSOE al desembre, titulat “L'altra cara de la moneda. Pressupostos 2013: un ganga per a Pavalur o el preu d'un pacte de govern”.

Tot el pressupost d'un any condicionat pel pagament de favors

El 24% dels ingressos que es recapten per la Contribució (Impost de Béns Immobles) en Urbanitzacions Alfinach i Monasterios aniran a les arques de PAVALUR: 274.000 €, quantitat res menyspreable per un vot. “ÉS EL QUE PAGA PUÇOL PER A MANTINDRE AL PARTIT POPULAR EN EL GOVERN MUNICIPAL”.

La premissa fonamental i prioritària del PP ha sigut assegurar els diners que els manté en El Govern Municipal junt amb Pavalur, i a continuació la resta, no importa d'on rebaixar o eliminar, encara que supose donar més als que més tenen i llevar als que menys posseïxen (menys ajudes de llibres i material escolar, dinar dels majors...).

A través d'este article pretenem que els ciutadans i ciutadanes de Puçol tinguen la major informació possible dels pressupostos  per a  l'any 2013, i que, d'esta manera puguen forjar-se el seu propi criteri i valoració. És pel que passem a continuació a detallar en ingressos i gastos el que suposa la ferramenta de treball més important d'un Ajuntament: el seu PRESSUPOST.

INGRESSOS:

Augmenten els ingressos -com era d'esperar- a causa de l'increment dels impostos i taxes que es van apujar en el Ple d'Octubre, quan van modificar les ordenances fiscals.

-L'IBI d'Urbana (Contribució) recaptarà un total de 6.207.900 €, un 6,52% més que enguany o el que és el mateix 379.800€ més. En tan sols dos pressupostos han augmentat la recaptació en quasi 600.000€, això són quasi 100 milions de les antigues pessetes.

-Augmenten l'imposat per les llicències d'obra menor, i encara que no li donen importància a la pujada, pot suposar un ingrés addicional de 10.253€ més, un 7,46%.

-La taxa per expedició de documents administratius, passa d'1.800€ a 2.875€, quasi un 60% més, o siga 1.075 €.

En un altre capítol denominat “Ingressos Patrimonials”, es pressuposten quasi 1.800.000 €, que corresponen a un percentatge del cànon per la concessió a 25 anys d'aigua potable i clavegueram.

Entenem que el cànon de sanejament s'hauria de deixar sense pressupostar, igual que es fa amb el PPOS, fins que estiga la concessió adjudicada, i després incorporar-lo com a majors ingressos.

A més volem advertir tots els ciutadans que este cànon que ja es comencen a gastar, no és un regal, ja que l'empresa que es quede la concessió l'anirà recuperant en la tarifa d'aigua potable. Haurem d'anar preparant-nos!

Quant a la sensibilitat i la preocupació del PP per l'ocupació i l'Estat de Benestar, és la mateixa ací que en la Generalitat Valenciana -NUL·LA- ja que la majoria de les ajudes dirigides a l'ocupació i l'Estat de Benestar disminuïxen en gran manera i en alguns casos pareixen per a l'any que ve 2013, a més de les que ja van desaparéixer per a enguany 2012 com va ser la subvenció de l'Agència Valenciana de Turisme (14.000€) i la subvenció per a Persones amb Risc d'Exclusió del SERVEF (38.640€).

BAIXEN PER Al 2013:

Conveni de servicis socials, quasi un 12%: –9.361€

Programes especials prevenció i inserció laboral, 58%: –45.275€

Subvenció gabinet psicopedagògic, 9%: –1.583€

Subvenció Conselleria PQPI jardineria, 10%: –3.187€

Subvenció ADL, 50%: –13.522€

Programes Manteniment Agència AMICS, 21%: –3.047€

Conveni compensació financera, 62%: –9.699€

TOTAL: –85.674 €

DESAPAREIXEN PER Al 2013:

Tot allò que s'ha relacionat amb el Centre d'Acollida, només en personal entre sous i Seguretat Social: –105.112€

Integració d'Immigrants: –21.500 €

Subvenció SERVEF, EMCORP: –56.518€

Subvenció Centre associat SERVEF: –18.579€

OPEA, SERVEF: –27.586€

PAMER, SERVEF: –11.567€

Salari Jove, SERVEF:  –27.000€

Subvenció Fira Industrial i Comercial: –4.014€

Subvenció Cambra agrària: –24.800€

Curs d'estètica (formació): –17.756€

TOTAL: –314.432 €

Sumant les partides que baixen més les que desapareixen dóna un TOTAL DE: –400.106 €, o el que és el mateix més de 66,5 milions de les antigues pessetes, açò són molts llocs de treball temporal, que ajudarien a moltes famílies necessitades.

Desgraciadament la majoria d'estos programes ja han desaparegut enguany i a la marxa que porten amb tant de retall a l'Estat del Benestar passaren molts anys perquè els tornem a recuperar.

Esta és la seua política d'ocupació: CREAR MÉS DESOCUPACIÓ!

GASTOS:

Quant al capítol de gastos la Sra. Alcaldessa en la seua memòria del pressupost diu  textualment: 

“Es pretén per a este exercici potenciar les polítiques de foment de l'ocupació a desocupats de llarga duració a través d'una dotació pressupostària (26.900€) que es pot anar incrementant a mesura que es vagen generant estalvis en el capítol de Personal durant l'exercici.”

I nosaltres ens preguntem: ho van a aplicar igual que enguany 2012? perquè pocs parats de llarga duració que sapiem han contractat enguany amb els romanents.

No obstant el que sí que fan és privatitzar servicis obligant els treballadors que vullguen continuar treballant a donar-se d'alta com a autònoms. És el cas de les places que se suprimixen de personal laboral fix discontinu a temps parcial, que fins ara estaven en la Fundació i que són els professors de pintura, ioga, atletisme i manteniment.

Ens temem que privatitzaran altres servicis que es troben pressupostats en el capítol dos de gasto corrent i que fins ara estaven en el capítol u de personal, com són:

Servicis professionals projectes immigrants: 54.948€

Festes populars, personal laboral temporal (monitors festes): 1.648 passa a 2.536€, este és el cost de la privatització del servici.

Monitors Escola d'Estiu, Nadal i Pasqua: Quasi 40.000€ més 8.700€ de gastos diversos.

Servici de neteja platja: de 10.000€ passa a 21.128€, fins ara es realitzava amb programes d'ocupació EMCORP.

També diu la Sra. Alcaldessa:

“Per a la Societat Municipal VIP, S.L., no es preveu increments retributius en aplicació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2013.”

Davant d'eixa afirmació ens preguntem: si per a pagar-los la productivitat són una MERCANTIL, per què per a no augmentar-los el sou se'ls aplica la llei de PGE per a l'administració pública?

El Capítol II de Gasto Corrent baixa en un 1,24% i nosaltres deduïm que ha de ser pel menjar de la tercera edat que és la que abaixen un 31% i la deixen en 4.800€, és a dir 2.141€  menys respecte a enguany. Esta és la sensibilitat del Partit Popular cap als nostres majors.

El que està clar és que este Equip de Govern el que vol és acabar amb la tradició de l'homenatge als nostres majors i molt ens temem, que l'any que ve hagen de conformar-se amb un berenar perquè açò no dóna per a més.

Però així i tot ens sorprén molt que abaixe este capítol, ja que sense entrar a analitzar molt més, només el gasto en telèfon ha augmentat un 29% passant de 38.000€ a 49.000€ (2013), 11.000€ més, quasi 2 milions de les antigues pessetes.

De la mateixa manera l'edició del periòdic local  també augmenta un 10% (Açò ha de ser publicitat institucional), passa de 12.500€ a 13.750€, però és que per a enguany 2012, ja va augmentar altres 2.500€, açò són més de 600.000 pessetes de les d'abans en tan sols dos anys.

En el capítol de transferències corrents destaquem l'aportació a les urbanitzacions,  que contínua any rere any en augment, perquè com més apuge l'IBI, més augmentarà l'aportació per a les urbanitzacions, així que està molt clar pel que no li interessa a l'Equip de Govern baixar més el tipus de gravamen. Comparant les aportacions s'observa el següent:

Any 2010 i 2011: 155.000 €, governs del PSOE-ACORD d'ESQUERRES

Any 2012: 262.000 €, govern del PARTIT POPULAR

Any 2013: 274.000 €, govern del PARTIT POPULAR

Açò significa que per a l'any 2013 augmenten en 12.000 €, dos milions de les antigues pessetes l'aportació a PAVALUR.

És a dir, que en els dos últims anys ha augmentat en 119.000 €, quasi 20 milions de les antigues pessetes, aproximadament un 77% més; curiosament el que han disminuït és la partida d'ajudes a llibres i material escolar. En realitat, esta disminució es ve observant des que governa el PP; en dos anys de pressupostos, la partida de beques de llibres ha abaixat un 81,5%.

Beques de llibres primària: 10.889€ (2012), 6.025€ (2013)

Beques de llibres secundària: 14.950€ (2012), 4.700€ (2013)

Banc de llibres per al 2013: 15.1114€.

Quant a les inversions, simplement dir que quasi un milió d'euros està finançat amb el cànon de sanejament de la concessió de l'aigua i clavegueram i va destinat a millores en la xarxa.

Però el que més ens crida l'atenció és que no hi ha ni un euro en la partida destinada a l'accessibilitat de les vies públiques: esta és la sensibilitat de l'Equip de Govern amb els discapacitats i persones amb mobilitat reduïda!

En definitiva, un pressupost dissenyat per a afavorir interessos particulars i no per a millorar la situació de la població en el seu conjunt, que hauria de ser la prioritat fonamental de tot equip de govern.

ÉS O NO ÉS UN GANGA ESTE GOVERN DEL P.P. PER A PAVALUR?

PERÒ A COSTA DE LA RESTA DE LA POBLACIÓ!

Una opinió del Grup Municipal Socialista

058-grupo-socialista

16 Gener 2013
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres