Dilluns que ve 26 de novembre, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

Dilluns que ve 26 de novembre, a les 7 de la vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

Per mitjà d'edicte publicat el 22 de novembre, l'alcaldessa fa saber que dilluns que ve se celebra ple ordinari en el saló d'actes de l'ajuntament, a partir de les 7 de la vesprada. Els temes a tractar es troben arreplegats en el següent...

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l'Acta de la sessió núm. 5, de 28 de maig de 2012.

2n.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

3r.- Dissolució de la Fundació Municipal de Cultura i Esports i assumpció per mitjà de gestió directa pel propi Ajuntament dels servicis culturals i esportius, exp. 2376/2012.

4t.- Canvi de designació de representant en el Comité d'Agermanament, exp. 1597/2011.

HISENDA:

5é.- Requeriment de la Delegació del Govern sobre anul.lació de l’acord relatiu al pagament proporcional de la paga extra de Nadal als empleats públics, exp. 1965/2012.

6é.- Expedient de modificació núm. 24/2012 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 2315/2012.

7é.- Donar compte de l'execució del pressupost de l'Ajuntament, Fundació i VIP (informes Llei de morositat i endeutament corresponent al 3r Trimestre 2012), exp. 2313/2012.

8é.- Proposta del grup polític municipal IxPuçol-Verds: CM relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) en els casos de desnonament, exp. 2357/2012.

FESTES:

9é.- Organització dels festejos taurins exercici 2013, exp. 2398/2012.

AGRICULTURA:

10é.- Proposta del grup polític municipal PP sobre reducció de costos en les tarifes eléctriques per als pous de regants, exp. 2420/2012.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Aprovació de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IES Puçol, curs 2012-2013, exp.  2351/2012

12é.- Proposta del grup polític municipal PSOE sobre mesures de protecció a les persones i famílies afectades pels desnonaments, exp. 2314/2012.

13é.- Proposta del grup polític municipal PSOE relativa a la creació d'un fons d'ajuda contra la pobresa per les famílies, exp. 2359/2012

14é.- Proposta del grup polític municipal PSOE per instar a la Generalitat Valenciana a liquidar el deute pendent amb el Consorci Comarcal de Serveis Socials de L'Horta Nord, exp. 2362/2012

15é.- Prpposta conjunta dels grups polítics municipals PSOE, BLOC i IxPuçol-Verds: CM contra la Violència de Gènere amb motiu del día 25 de novembre, exp. 2421/2012.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

16é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 2,601 a la 2,800 de l’exercici 2012.

17é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de novembre de 2012.

L’ALCALDESSA

Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

23 Novembre 2012
FaceBook  Twitter  
quepaso portada 1

Altres