Opinió del PSOE: 'tot val per a justificar el que és injustificable, mentres Puçol continua paralitzat'

Opinió del PSOE: 'tot val per a justificar el que és injustificable, mentres Puçol continua paralitzat'

22 Gener 2006

Opinió del PSOE: 'tot val per a justificar el que és injustificable, mentres Puçol continua paralitzat'

Josep Mª Iborra.

Despedim l'any 2005 sense esborrany de Pressupost Municipal per al 2006: en el grup municipal socialista creiem que és degut al fet que no es posen d'acord, ni en açò ni en moltes altres coses, però en el que sí que estan d'acord és en els seus interessos personals i particulars, i a intentar ''picar i eliminar'' la gestió del PSOE.

Podem comprovar que, després d'any i mig de canvi polític, PUÇOL CONTÍNUA PARALITZAT: la revisió de Pla General està ''aparcada'', perquè cada partit té uns interessos; el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat inicialment al maig del 2004, seguix sense estar aprovat definitivament; el Reglament d'utilització dels Mitjans de Comunicació Locals, que ara complix un any des de la seua presentació pel grup socialista, seguix sense debatre's, ni aprovar-se, però la manipulació dels mitjans, censurant el PSOE, ens recorda èpoques gens democràtiques; els problemes dels nostres veïns, de les associacions, dels col·lectius del nostre municipi, sense resoldre's...

Però, d'una altra banda: tots els alumnes del nostre municipi tenen beques per a llibres, vagen a un col·legi de la població o a un concertat d'un altre municipi o ciutat; al conveni dels treballadors, aprovat per unanimitat, seguixen sense donar-li solució; els problemes de la piscina municipal són continus; regalen l'Espai Social de la Barraca a la Conselleria d'Educació (del PP); han firmat un conveni amb l'Institut Valencià de la Vivenda per a construir mil vivendes, cinc-centes seran de VPO, i li regalen a la Conselleria del Sr. Blasco (del PP) entre quatre-cents a sis-cents milions de pessetes; diverses associacions del nostre municipi han sigut excloses de la baremació de les Comissions Mixtes, rebran els diners que el quadripartit vulga; eliminen els monitors esportius dels centres de primària que realitzaven activitats fora de l'horari escolar; i enguany han canviat el dinar de Sant Joan als nostres majors per una paella en el Poliesportiu municipal a quaranta graus.

ESTE ÉS EL PANORAMA DE PUÇOL: desolador o desesperant, no?

No content el quadripartit d'haver aconseguit en els despatxos el que les urnes no els han donat en vint-i-cinc anys d'Ajuntaments democràtics, el grup municipal socialista està sent sotmés pels ''quatre angelets'' que des de fa any i mig manen, però no governen, a contínues acusacions, desqualificacions, insults, rumors, amb l'únic propòsit de danyar la imatge del nostre Partit, de les nostres sigles, del Portaveu i secretari general, dels representants municipals. Perquè és l'única cosa que tenen per a justificar la Moció de Censura al no acceptar la decisió de la majoria: un 46% dels nostres veïns i veïnes va decidir que el PSOE governara el nostre municipi, i vostés van fer cas omís a la democràcia.

Les sessions plenàries són dignes de seguir: el Sr. Busto, en el fons i en les formes, demostra ser més un alcalde de la dictadura que un alcalde de la democràcia.

En el Ple d'Octubre vam poder comprovar, una vegada més, el TARANNÀ del quadripartit de Puçol. Van utilitzar una estratègia d'oposició a l'oposició, diga el que diga, propose el que propose el Partit Socialista, ells contesten NO.

Grup socialista municipal.

Amb tot açò, el Sr. Busto va acabar expulsant el portaveu del PSOE del Ple sense permetre-li defendre's de l'atac organitzat i manipulat que estaven duent a terme, on inclús es van permetre el luxe de qüestionar el funcionament intern del nostre Partit, i als representants municipals. La resta de regidors del grup municipal vam abandonar la Sala.

Però ''les mentides tenen les potes molt curtes''

Opinió del PSOE: 'el pressupost de 2005 no és el <millor pressupost> de la història'

29 Juliol 2005

El passat dia 15 de juny es va aprovar definitivament el Pressupost General de 2005, i amb esta aprovació es demostren diverses coses.

La primera, i més important, és que el Partit Socialista teníem i tenim raó, i l'actual equip de govern no té més remei que reconéixer que estaven equivocats.

En el Ple de 25 d'abril, amb l'aprovació inicial del Pressupost van demostrar una prepotència insòlita intentat picar al grup socialista per mantindre la nostra postura; postura que no era una altra que la de fer-los veure que cometien una il·legalitat, i que no s'ho anàvem a permetre, els vam tornar a recordar que la LRAU (aprovada en el 92, però modificada al desembre del 2003 pel Partit Popular amb majoria absoluta en la Comunitat i també en el govern de l'Estat) no permet utilitzar els beneficis de la venda de Patrimoni Municipal de Sòl per a inversions.

En la resolució d'al·legacions presentades accepten les del Partit Socialista, accepten les que ells mateixos s'han presentat al seu propi Pressupost i desestimen les presentades pel Sindicat CCOO, al·legacions que manifesten el descontentament existent entre els treballadors de l'Ajuntament.

En el Partit Socialista no entenem la forma de ''governar'' que tenen, ni tampoc entenem a què juguen: van tardar quatre mesos a presentar el Pressupost de 2005; a banda de presentar-lo tard, mal i IL·LEGAL, ho vénen com el MILLOR PRESSUPOST DE LA HISTÒRIA DE PUÇOL, assegurant que era: realista, social, equilibrat, amb unes importantíssimes inversions per al nostre municipi sense anar al deute, es mantenia un equilibri pressupostari, etc., etc., etc.

Tan sols un mes després podem comprovar que el Pressupost de 2005:

1.- NO ÉS REAL: ells mateixos es presenten al·legacions esmenant deficiències a tan sols un mes de l'aprovació inicial.

Augmenten el Capítol d'ingressos per multes de trànsit i sancions urbanístiques (curiosa forma d'incrementar ingressos), i també incrementen la partida de neteja viària passant de 100.000 a 150.000 € per a continuar privatitzant este servici.

Continuen sense donar-li solució al Capítol I de Personal; del capítol VI d'inversions eliminen expeditivament les inversions més ''venudes'': la Casa de la Música, la urbanització del Camí Rotgeres, el Centre d'Oci juvenil, l'adequació de la Nau de Renfe,...

Què ocorre? Estes inversions ja no els interessen?

Al Partit Socialista SÍ, i molt, encara que ni estes inversions ni les que mantenen s'han dignat a consensuar-les amb nosaltres.

2.- NO ÉS EQUILIBRAT, el regidor d'Hisenda, Sr. Galcerá, en el seu informe economicofinancer, manifesta que des del punt de vista de la Llei d'Estabilitat pressupostària, Llei aprovada pel PP, hi ha un desequilibri de més d'1'5 milions de €.

És PREOCUPANT que en tan sols onze mesos han endeutat el nostre Ajuntament i a tota la població en quasi 3 milions de € (500 milions de ptes.), el 50% del que el Partit Socialista es va endeutar en 25 anys.

3.- NO RESTABLIX el principi de prudència en les Bases d'Execució, a pesar d'haver-se quedat desertes la venda de les dos parcel·les de La Murta que vostés han tret a la venda. Ara com pagaran les quotes urbanístiques que corresponen a l'Ajuntament?

4.- NO ELABOREN UN PLA ECONOMICOFINANCER (2005-2007) com una vegada més els recomana l'interventor en el seu informe, ja que amb l'actual endeutament sobrepassen els límits que establix la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

Com es pot comprovar el RIGOR i la PLANIFICACIÓ de l'equip de govern brillen per la seua absència.

El Partit Socialista presentem al·legacions al Pressupost de 2005 per a IMPEDIR que l'equip de govern cometera una IL·LEGALITAT, hui comprovem que ho hem aconseguit i estem més que satisfets; i d'altra banda, dir que hem actuat DE BONA FE, perquè en cas contrari, una vegada aprovat definitivament este Pressupost, podríem haver presentat un recurs-contenciós, demanant la paralització de les inversions finançades amb la venda de Patrimoni Municipal del Sòl, i a més haver-los demandat per un DELICTE DE PREVARICACIÓ.

Amb l'acceptació de les nostres al·legacions reconeixen públicament que es van equivocar, i si es van equivocar és perquè el PSOE ha fet l'oposició que li correspon: seriosa i rigorosa.

Des d'ací li diem a l'equip de govern que l'abandó del Ple del grup socialista va ser motivat per l'actitud autoritària, prepotent i discriminatòria que Ple després de Ple demostra el Sr. Busto. Porta el rècord de desallotjaments.

Els càrrecs públics, els nostres veïns i veïnes, i el públic assistent es mereixen un respecte i ser tractats correctament .

Si no li agrada el que veu o sent: RECTIFIQUE LA SEUA MANERA DE GOVERNAR.

Inmaculada Arcos Muñoz

viceportaveu del grup socialista.

 

Opinión del PSOE: 'el presupuesto de 2005 no es el  de la historia'

Opinión del PSOE: 'el presupuesto de 2005 no es el de la historia'

14 Juliol 2005

El pasado día 15 de Junio se aprobó definitivamente el Presupuesto General de 2005, y con esta aprobación se demuestran varias cosas.

La primera, y más importante, es que el Partido Socialista teníamos y tenemos razón, y el actual equipo de gobierno no tiene más remedio que reconocer que estaban equivocados.

En el Pleno de 25 de abril, con la aprobación inicial del Presupuesto demostraron una prepotencia insólita intentado machacar al grupo socialista por mantener nuestra postura; postura que no era otra que la de hacerles ver que cometían una ilegalidad, y que no se lo íbamos a permitir, les volvimos a recordar que la LRAU (aprobada en el 92, pero modificada en diciembre de 2003 por el Partido Popular con mayoría absoluta en la Comunidad y también en el gobierno del Estado) no permite utilizar los beneficios de la venta de Patrimonio Municipal de Suelo para inversiones.

En la resolución de alegaciones presentadas aceptan las del Partido Socialista, aceptan las que ellos mismos se han presentado a su propio Presupuesto y desestiman las presentadas por el Sindicato CC.OO., alegaciones que manifiestan el descontento existente entre los trabajadores del Ayuntamiento.

En el Partido Socialista no entendemos la forma de ''gobernar'' que tienen, ni tampoco entendemos a qué juegan: tardaron cuatro meses en presentar el Presupuesto de 2005; aparte de presentarlo tarde, mal e ILEGAL, lo venden como el MEJOR PRESUPUESTO DE LA HISTORIA DE PUÇOL, asegurando que era: realista, social, equilibrado, con unas importantísimas inversiones para nuestro municipio sin ir a la deuda, se mantenía un equilibrio presupuestario, etc., etc., etc.

Tan sólo un mes después podemos comprobar que el Presupuesto de 2005:

1.- NO ES REAL: ellos mismos se presentan alegaciones subsanando deficiencias a tan sólo un mes de la aprobación inicial.

Aumentan el Capítulo de ingresos por multas de tráfico y sanciones urbanísticas (curiosa forma de incrementar ingresos), y también incrementan la partida de limpieza viaria pasando de 100.000 a 150.000 € para continuar privatizando este servicio.

Continúan sin darle solución al Capítulo I de Personal; del capítulo VI de inversiones eliminan de un plumazo las inversiones más ''vendidas'': la Casa de la Música, la urbanización del Camí Rotgeres, el Centro de Ocio juvenil, la adecuación de la Nave de Renfe,...

¿Qué ocurre? ¿Estas inversiones ya no les interesan?

Al Partido Socialista SÍ, y mucho, aunque ni estas inversiones ni las que mantienen se han dignado a consensuarlas con nosotros.

2.- NO ES EQUILIBRADO, el Concejal de Hacienda, Sr. Galcerá, en su informe económico-financiero, manifiesta que desde el punto de vista de la Ley de Estabilidad presupuestaria, Ley aprobada por el PP, existe un desequilibrio de más de 1'5 millones de €.

Es PREOCUPANTE que en tan solo once meses han endeudado nuestro Ayuntamiento y a toda la población en casi 3 millones de € (500 millones de ptas.), el 50% de lo que el Partido Socialista se endeudó en 25 años.

3.- NO RESTABLECE el principio de prudencia en las Bases de Ejecución, a pesar de haberse quedado desiertas la venta de las dos parcelas de La Murta que ustedes han sacado a la venta. Ahora ¿cómo van a pagar las cuotas urbanísticas que corresponden al Ayuntamiento?

4.- NO ELABORAN UN PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO (2005-2007) como una vez más les recomienda el Interventor en su informe, ya que con el actual endeudamiento sobrepasan los límites que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Como se puede comprobar el RIGOR y la PLANIFICACIÓN del equipo de gobierno brillan por su ausencia.

El Partido Socialista presentamos alegaciones al Presupuesto de 2005 para IMPEDIR que el equipo de gobierno cometiera una ILEGALIDAD, hoy comprobamos que lo hemos conseguido y estamos más que satisfechos; y por otro lado, decir que hemos actuado DE BUENA FE, porque de lo contrario, una vez aprobado definitivamente este Presupuesto, podríamos haber presentado un recurso-contencioso, pidiendo la paralización de las inversiones financiadas con la venta de Patrimonio Municipal del Suelo, y además haberles demandado por un DELITO DE PREVARICACIÓN.

Con la aceptación de nuestras alegaciones reconocen públicamente que se equivocaron, y si se equivocaron es porque el PSOE ha hecho la oposición que le corresponde: seria y rigurosa.

Desde aquí le decimos al equipo de gobierno que el abandono del Pleno del grupo socialista fue motivado por la actitud autoritaria, prepotente y discriminatoria que Pleno tras Pleno demuestra el Sr. Busto

Opinió del PSOE: 'el pressupost de 2005 és il·legal i ho saben!'

Opinió del PSOE: 'el pressupost de 2005 és il·legal i ho saben!'

21 Maig 2005

El passat 25 d'abril a les 20 hores donava començament el Ple Ordinari en el qual s'incloïa el punt ''Aprovació del pressupost general i plantilla 2005''.

Pressupost que arribava a Ple amb quatre mesos de retard, sense ser consensuat amb el Partit Socialista (ara en l'oposició), sense tindre en compte nostres propostes presentades per Registre d'Entrada el passat 13 de Desembre, sense donar-nos participació, i convocant una única Junta de Portaveus, però ja amb el Pressupost tancat per a ser dictaminat en Comissió.

Pressupost que va ser aprovat amb els vots de PP, UV, Entesa i Bloc i el vot en contra del Partit Socialista, perquè una vegada estudiat pel grup municipal vam comprovar que és ''un pressupost trampa''.

En el capítol I de personal incrementen la plantilla en dènou places, pressupostant un total de trenta-una entre un i sis mesos, la qual cosa suposarà per a l'any que ve un increment de 100 milions de les antigues pessetes en personal: HIPOTEQUEN el nostre municipi.

Del capítol I (personal) passen al capítol II (gastos) la neteja viària i la consergeria de l'Espai Social dels Majors perquè contracten estos servicis amb una empresa privada: PRIVATITZEN els servicis. A més d'incomplir el conveni de personal laboral i funcionari, que està aprovat, al no plasmar en Pressupost els acords de tal conveni.

Continuen amb l'ajuda a llibres i material escolar PER A TOTS els escolars de la població, sense tindre en compte les rendes familiars. Continuen perjudicant els més necessitats en benefici de les rendes més altes, els que més tenen. El nostre Ajuntament és un ''ganga'' per a la Conselleria d'Educació: primer ''regalen'' l'Espai Social de la Barraca per a ubicar l'AU, quan podria traslladar-se a l'Institut, i ara li estalvien les subvencions de l'ajuda a llibres.

Tampoc tenen cap pudor a anunciar a ''bombo i platet'' la REBAIXA D'IMPOSTOS. Ací només direm que de moment tots els veïns i veïnes de la població hem pagat 59 € per l'arreplegada de fem, a partir del mes que ve pagarem la contribució, SUMEN estes dos quantitats i comparen-les amb el que vam pagar l'any passat: el que tinga un valor cadastral més alt eixirà beneficiat, i el que tinga un valor cadastral mig-baix eixirà perjudicat.

Quant a la REBAIXA DE SALARIS els diem que NO SÓN CAP REGAL per a este municipi. El Sr. Sanchis (PP, Regidor d'Urbanisme) i el Sr. Claramunt (Bloc, Regidor de Servicis Socials, Cultura,...) tenen dedicació exclusiva en l'Ajuntament, però el Sr. Sanchis cobra 2.275 € al mes, més que l'anterior Regidora d'urbanisme i el mateix que cobrava en l'Institut, i el Sr. Claramunt 1.734 €, regidors de primera i regidors de segona?. El Sr. Bust cobra 2.040 € al mes i el Sr. Galcerá (UV, Regidor d'Hisenda) 1.326 €, ambdós per 30 hores a la setmana i sense abandonar els seus negocis particulars. A més de tindre un assessor el Bloc, un altre UV i el Coordinador d'EU local com a Secretari del Sr. Bust. A més hi ha regidors de l'equip de govern que cobrant 622 € un i 570 € un altre, no apareixen per l'Ajuntament.

Este és el segon pressupost que aprova l'actual govern sense tindre un acord de les COMISSIONS MIXTES per al repartiment de les subvencions a les associacions de la nostra població, i el més greu és que, per un costat apareix un llistat de les Associacions amb el 75% de la quantitat que van rebre l'any passat, i per un altre costat en partida pressupostària apareix una quantitat global que no es correspon amb la suma de les quantitats del llistat. A qui volen enganyar? A nosaltres o a les associacions?

Però el més alarmant i preocupant del Pressupost de 2005 és com financen les inversions, el capítol VI.

Opinió del PSOE: el grup socialista de Puçol abandona el ple

Opinió del PSOE: el grup socialista de Puçol abandona el ple

30 Març 2005

L'equip de govern de l'Ajuntament de Puçol i en concret el Sr. Alcalde, el Sr. Busto, no tenint prou de vetar els mitjans de comunicació al Partit Socialista, des del 19 de juliol en l'oposició per la Moció de Censura que ens van presentar, ara en els plens ens lleva la paraula en el punt de ''precs i preguntes'', regulat en l'article 97.7 del ROF, si el prec o la pregunta a realitzar no és del seu grat.

Fa set mesos que estem en l'oposició i en estos set mesos no ens han permés publicar articles en la pàgina web, llevat que tracten sobre un assumpte proposat pel Sr. Alcalde, no emeten per la TV local les rodes de premsa que hem realitzat des del Partit Socialista, perquè, segons ell, en la TV local no es parla de política, i ara demostra el seu caràcter més autoritari al no permetre que preguntem en els plens: si no li ''agrada'' el que està sentint, ens lleva la paraula i ens apaga els micròfons.

En set mesos és la segona vegada que el Partit Socialista abandona el saló de Plens, la primera vegada va ser en un dels Consells d'Administració de l'empresa pública Gespul, empresa que ha dissolt l'equip de govern per les pèrdues que acumulava, però sense tindre en compte el patrimoni de la mateixa, per no donar-nos representació en el Consell de l'empresa, i la segona vegada en el Ple Ordinari del passat 28 de febrer, al no deixar-nos intervindre en el punt de ''precs i preguntes'' perquè al Sr. Alcalde no li va pareix adequat el prec o la pregunta que li plantegem.

A més, en estos 25 anys cap dels nostres veïns o veïnes havia sigut desallotjat del ple per plantejar una pregunta o un prec, i en estos set mesos porta el rècord de desallotjaments, perquè, segons el Sr. Busto, la pregunta o el prec ''no és d'interés municipal'', obligant-lo a abandonar el saló de Plens.

Per això, des del Partit Socialista només ens cal dir que l'única cosa que sap fer este alcalde són ALCALDADES: no respecta l'oposició, ni el públic assistent als plens, no permetent fer ús de la llibertat d'expressió que en un Estat de dret com el que hui disfrutem té qualsevol ciutadà i ciutadana.

I l'única conclusió que podem traure de la seua actitud cap al PSOE és que ens té por. Por, perquè des del Partit Socialista hem demostrat que sabem governar i que sabem fer oposició.

Des del primer dia estem fent una oposició seriosa, rigorosa i coherent amb els nostres principis i la nostra ideologia. I estiga segur que continuarem fent-la, perquè si el que pretén és minar la nostra moral amb acusacions, injúries i falsedats, com les que apareixen en l'última publicació de l'ENTESA (vosté es definix com a portaveu d'esta formació política), des d'ací li manifestem que està molt lluny d'aconseguir-ho. Que continuarem avant, perquè les nostres consciències estan més que tranquil·les en la gestió que hem realitzat durant 25 anys.

Abandone eixa actitud autoritària i li demanem, com a alcalde, que GOVERNE el nostre municipi, SI POT, SI SAP O SI EL DEIXEN.

Mª Inmaculada Arcos Muñoz

Viceportaveu grup municipal socialista.

 

Opinió del PSOE: 'Només es rebaixa l'IBI d'urbana: l'impost més progressiu i progressista'

Opinió del PSOE: 'Només es rebaixa l'IBI d'urbana: l'impost més progressiu i progressista'

27 Novembre 2004

El passat 8 de novembre en un Ple convocat a les 14.15h (hora perfecta perquè puguen acudir els veïns que ho desitgen) es van debatre les ordenances fiscals de 2005.

El nou equip de govern es va omplir la boca afirmant que ''per primera vegada en 25 anys, Puçol abaixa els impostos municipals'' i açò seria digne d'elogi si fóra veritat, però no, tornen a mentir.

Únicament rebaixen un 2,96%, no un 24,2% com van dir en el Ple,  l'IBI d'Urbana (la contribució) que és l'Impost més progressiu que qualsevol municipi té, ja que paga més qui més té. La resta d'impostos els congelen i inclús algun l'incrementen. Per això els vam dir que no donaren la informació a mitges, que explicaren realment quina era esta ''rebaixa'' d'impostos que es proposava.

L'any passat es va aprovar per unanimitat, inclòs el PP, l'increment d'un 2,9% (IPC real) en les ordenances, i s'incloïa el rebut del fem en el de l'IBI d'urbana. Enguany separen el fem de l'IBI pel que en realitat s'està perjudicant 4.000 vivendes o famílies que són les que menor valor cadastral tinga de les seues vivendes.

Segons els informes tècnics que consten en l'expedient (no ens ho hem inventat el PSOE), estes famílies pagaran entre 14 i 27 € més que l'any passat, mentres que els valors cadastrals més alts pagaran entre 240 i 500 € menys.

I TOTS, de moment, pagarem 59 € de fem. I diem de moment perquè des de la Mancomunitat encara desconeixem quant vamos a haver de pagar realment per este servici l'any que ve.

Beneficiar les classes més afavorides i que més Patrimoni tenen està en la línia del PP i l'afirmació que el Sr. Sanchis (PP) va fer en el Ple ''ara cada u pagarà el que ha de pagar'' és molt significativa, però no entenem com el Sr. Busto (Entesa?) i el Sr. Claramunt (Bloc) estan d'acord amb esta actuació.

Encara que si podem entendre la postura del Sr. Busto i del Sr. Claramunt si recordem que, en una roda de premsa, ja ens van advertir que ''per a salvar Puçol, havien renunciat a les seues ideologies''. I davant d'esta situació veiem clarament que han renunciat a la ideologia d'esquerres: qui més té ha de donar a qui més ho necessita.

Quant a l'ICIO (l'Impost de construccions i obres) que també baixa un 2,96 cal explicar que al contrari els mòduls de construcció els incrementen un 10%, pel que els veïns que vulguen fer una reforma en les seues cases a partir de l'1 de gener pagaran un 7% més que enguany.

Per tot això, el grup municipal Socialista estarem expectants perquè esta ''reducció d'ingressos'' no afecte les polítiques socials del nostre municipi en els Pressupostos municipals de 2005.

Ja que en el Ple cada u deia una cosa. El Sr. Galcerá (UV) va dir que les partides socials no es rebaixaran. El Sr. Claramunt (Bloc) que eliminarien partides supèrflues. El Sr. Busto (?) que gestionaran millor que el PSOE per a tindre un major estalvi. I el Sr. Sanchis (PP) que revisaran el que feien els socialistes. Alerta!!! Ja veurem on rebaixen i què incrementen.

L'única cosa que ha quedat clar i evident amb l'aprovació d'estes taxes i impostos és que imposen les tesis del PP: rebaixen els impostos directes (IBI) que s'apliquen sobre el Patrimoni, perjudicant els menys afavorits.

A qui beneficia i a qui perjudica esta ''baixada d'impostos''? Jutgen vostés mateixos.

Opinió del PSOE: 'El nou govern aprova el pressupost municipal 2004 i censura la llibertat d'expressió del PSOE'

Opinió del PSOE: 'El nou govern aprova el pressupost municipal 2004 i censura la llibertat d'expressió del PSOE'

14 Novembre 2004

El passat 17 de setembre el nou govern municipal, PP, UV, Bloc i el Sr. Busto, va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Puçol. El PSOE ens vam abstindre perquè, com vam manifestar en el Ple, no véiem clar el tractament pressupostari que se li donava a la dissolució de l'empresa pública GESPUL.

Durant l'exposició al públic del Pressupost, el passat 13 d'octubre vam presentar les corresponents al·legacions, en temps i forma, basant-nos en el tractament de la dissolució i de la liquidació de l'empresa.

Davant d'esta reclamació i segons l'informe d'intervenció núm. 32/04 es posa de manifest que la reclamació del PSOE permetrà rectificar una sèrie d'errors que s'havien comés en el Pressupost.

Les causes que van motivar esta reclamació van ser:

* No s'actualitza el valor real del Patrimoni de l'empresa el qual s'incorpora al Patrimoni de l'Ajuntament. L'art. 236 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes així ho establix per al patrimoni aportat per les societats que s'extingixen; i en la Consulta núm. 1 feta a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) també està reflectit en estos termes.

* La incorporació dels drets o obligacions de GESPUL a l'Ajuntament no ha de tindre reflex pressupostari, segons l'informe d'intervenció, però encara així es mantenen els gastos.

* I finalment, la partida de gastos 511.601.04 la rebaixen en prop de 700.000 € per a quadrar el Pressupost, ja que lleven els ingressos de Gespul sense explicar ni en la proposta d'Alcaldia, ni en l'informe d'intervenció a què es deu.

Els fets exposats són tan greus que es pot deduir que s'està falsejant l'impacte pressupostari de la dissolució de GESPUL. I a pesar d'això, el passat 25 d'octubre el nou govern va votar a favor del Pressupost General de 2004. El PSOE vam votar en contra i ja vam manifestar en el Ple el dret d'interposar el corresponent recurs contenciós administratiu i sol·licitar l'oportú informe del Tribunal de Comptes.

El correcte haguera sigut, en defensa de la transparència i claredat dels comptes públics i per a acabar amb la mentida i els errors detectats, seguir la seqüència, paral·lelament a l'aprovació del Pressupost municipal, que vam proposar el Partit Socialista:

* Determinar exactament el Patrimoni de GESPUL. I no amb la idea de vendre'l.

* Realitzar en l'àmbit de la mateixa empresa les operacions financeres necessàries per a equilibrar la seua tresoreria.

* Integrar-la en el Balanç de l'Ajuntament, sense reflex pressupostari.

El Ple del passat 25 d'octubre va ser un Ple en el qual el Sr. Busto va tornar a posar de manifest ''les seues formes'', ''el seu tarannà'' i la seua ''actitud democràtica'' cap al nostre veïnat i cap al Partit Socialista.

Abans de donar començament, la policia, per orde d'Alcaldia, ''va informar'' un veí de la població que ''si tenia previst fer alguna pregunta en el torn obert al públic assistent la fera correctament, sinó es veuria obligat a obrir-li diligències'', i quan el públic va tindre el dret de fer algun ''prec o pregunta'' el mateix alcalde, Sr. Busto, en estos termes va tornar a amenaçar el citat veí ''que si les seues formes no eren les correctes o no se cenyia als temes tractats en el Ple, es veuria obligat a prendre accions judicials en contra seua''.

Opinió del PSOE: 'el nou govern està en contra de les polítiques socials'

Opinió del PSOE: 'el nou govern està en contra de les polítiques socials'

16 Octubre 2004

Davant de la decisió presa de forma urgent de la dissolució de l'empresa pública GESPUL, S.A. i les acusacions, tergiversacions i falsedats abocades pel Sr. Busto, el Sr. Claramunt, el Sr. Galcerá i el Sr. Sanchis contra el grup municipal socialista de Puçol, volem fer els següents aclariments.

En el balanç de situació de l'empresa a data 30 de setembre del 2004 es pot comprovar que el deute ascendix a 236.000 €, dels quals 120.000 € se'ls deu a l'Ajuntament per repartiment de dividends de l'any 2003. Per tant, el deute ascendix a 116.000 € (una miqueta més de 19 milions de pessetes)

També es pot comprovar que en el Pressupost Municipal 2004 en el Capítol V, partida 590-Tresoreria de GESPUL a la seua dissolució i liquidació, inclouen uns ingressos de 640.000 €, i en el Capítol VI, partida 619.00-Alienació (venda) de garatges, s'inclouen altres 84.000 €. Contra un desfasament de tresoreria, segons ells, de 702.000 €.

El patrimoni de l'empresa, que mai nomena el nou govern, és el que figura a continuació i que ha sigut facilitat pel gerent de la mateixa empresa:

El valor total dels béns immobles suma 2.038.426 euros. El total de la hipoteca subscrita per l'empresa ascendix a 1.286.476 euros. Per tant, el net a favor de l'empresa se situa en 751.950 euros. I quan parlem de béns immobles ens referim a les propietats de GESPUL en data 28 de juny del 2004, que són les següents: 10 vivendes de lloguer en l'AM-1; 4 vivendes de lloguer en l'AM-4; 7 vivendes de lloguer en l'Avinguda Catalunya; 10 vivendes de segona mà; 14 places de garatge i un magatzem de jardineria; l'oficina en el carrer Pio XII; abans del Jutjat de Pau; el baix d'ASOM; el baix del CEAM; la parcel·la del sector 1; les parcel·les en la ronda Santigons; els baixos de l'Espai Social La Barraca i el material d'oficina (mobiliari, equips informàtics...).

Amb açò queda demostrat que el deute de GESPUL, no és tal deute. L'única cosa que pretenien era acabar amb la il·lusió de les 244 famílies i jóvens de la nostra població que tenien sol·licitada una vivenda de VPO.

Ens acusen que hem ''malvenut'' o ''regalat'' el sòl en la zona del Sector 5-Nord Platja.

El model urbanístic triat per este Ajuntament per a esta zona de la població és semblant al triat en el seu dia per a la zona sud: àmplies parcel·les (mínim 1.000 metres quadrats). No obstant, hi havia propietaris que no disposaven d'esta parcel·la mínima per uns pocs metres (en la reparcel·lació s'havien d'aprovar proindivisos: diversos propietaris en una mateixa parcel·la) i es decidix incorporar a estes parcel·les els metres que li falten al propietari perquè els compre i puga disposar de la parcel·la necessària.

El 24 d'abril del 2002 l'arquitecta municipal valora en 75'71 euros per metre quadrat el sòl en la zona Nord de la platja, a banda dels gastos d'urbanització.

El 26 d'abril del 2002, el Consell d'Administració de GESPUL, al qual assistixen el Sr. Iborra, el Sr. Busto i el conseller del PP, aprova per UNANIMITAT les vendes i permutes d'estos terrenys als propietaris pel preu de 75'71 euros per metre quadrat (o siga, 12.598 ptes/m2), segons informe de l'arquitecta.

El mateix dia 26 d'abril del 2002, el Ple de l'Ajuntament, després dels informes d'Intervenció, Patrimoni i Secretaria, aprova per UNANIMITAT la reparcel·lació, amb el preu del metre quadrat inclòs, i la proposta del Consell d'Administració de GESPUL.

Dos anys després acusen Iborra i al PSOE d'una ''gestió nefasta'', d'una sèrie d'afirmacions demagògiques sobre temes que s'han aprovat per unanimitat, com

Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

01 Octubre 2004

En primer lloc, manifestar el malestar que sentim per les formes de presentació que ha tingut l'equip de govern en presentar-nos el Pressupost Municipal de 2004.

El Grup Municipal Socialista durant el mes d'agost ha estat esperant que ens presentaren l'esborrany, ja que, segons les seues pròpies paraules, el Pressupost Municipal s'aprovaria en el mes de juliol, declaració que fan en la roda de premsa el mateix dia 7 de juliol, dia en el qual presenten la Moció de Censura al Partit Socialista, perquè nosaltres havíem sigut ''incapaços de consensuar-ho''.

Durant este mes d'agost, com així vam manifestar en el Ple del mes de juliol a la vista que no tenien encara el Pressupost, ens vam oferir a continuar treballant per a poder-lo aprovar com més prompte millor. Ara per ara encara estem esperant una convocatòria de Junta de Portaveus o una telefonada per a veure quins eren les nostres propostes d'inclusió, explicar-nos les línies del Pressupost, què era el més destacable, etc.

Però per fi, ens convoquen a una Comissió Informativa dilluns passat 13 de Setembre on hem de dictaminar (dir sí o no) amb 24 hores per a estudiar la documentació del Pressupost que en eixe mateix moment ens faciliten.

Com es pot veure el ''tarannà'' i el ''nou aire'' de l'equip de govern és realment sorprenent.

Però la nostra sorpresa va en augment quan, revisada la documentació, vam comprovar que el 90% del mateix és idèntica a l'últim projecte de Pressupost que els vam passar a la resta de grups polítics en data 18 de juny i que havíem consensuat després de 6 mesos de reunions, Juntes de Portaveus, reunions de Partit a Partit, etc.

Llavors vam entendre el que no ens hagueren convocat a una Junta de Portaveus prèvia al Ple, ni ens sol·licitaren les nostres propostes per a incloure-les, que ens donaren tan poc de temps per a estudiar la documentació i que no ens hagueren dit res de res en estos dos mesos.

Quines variacions hi ha amb el Pressupost del Partit Socialista?

En el Capítol II abaixen la partida d'estudis tècnics de la Universitat Politècnica, estudis que afecten les infraestructures de Puçol com és l'accés a la zona del Barri i un estudi de viabilitat per a traslladar les vies del tren fora del nucli urbà. Eliminen la partida per a aconseguir la ISO 9000, que és la qualitat en els serveis que es presten als nostres veïns.

En el Capítol IV, la partida d'ajuda a llibres de text la baixen de 120.000 € a 110.000 €, i no se sap com es van a repartir estos diners, serà per a tots els escolars de la població o només per a l'escola pública? Utilitzaran barems o es va a repartir a tots per igual? Es compraran els llibres per l'Ajuntament o es donarà els diners als pares perquè els compren ells? Ni se sap.

El 0'7% del Pressupost destinat a Cooperació i Desenvolupament internacional el retallen en 18.000 €.

Canvien algunes partides del Capítol II al Capítol IV, únicament per a justificar la contenció del gasto corrent, quan açò és fals.

Ens acusaven, sobretot el Bloc i el Sr. Busto, i segons les seues pròpies paraules, d'una política de ''pa i circ'' i ''bous i futbol'', fent referència a les subvencions que es donaven a les associacions, doncs bé, ara s'incrementen estes partides. Serà que el circ és més gran, que cal contractar més equilibristes o que com ara són ells els que repartixen els diners o paguen festes, ja no és el mateix, açò ja no és ''compra de voluntats''.

Puçol aprova el seu pressupost amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular, Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE

Puçol aprova el seu pressupost amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular, Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE

21 Setembre 2004

Divendres passat 17 de setembre el ple de l'Ajuntament de Puçol va aprovar els seus comptes anuals amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular i Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE.

Va ser Ximo Galcerá, regidor d'Hisenda, qui va començar explicant les raons per les quals, a estes altures de l'any, encara no s'havia aprovat el pressupost: ''el primer motiu és evident, la moció de censura i els consegüents canvis que ha provocat, i el segon és la valenta decisió que hem hagut d'adoptar respecte a l'empresa pública Gespul. La seua situació resultava més que preocupant i se'n feia necessària dissolució, ja que generava constants pèrdues i ara ja estava gastant part dels diners de les quotes d'urbanització del sector 5 per a pagar les nòmines i altres gastos''.

Per a Ximo, el PSOE és l'únic culpable d'esta situació i va recordar que ''esta és la quinta empresa pública del govern socialista que tanca en deu anys''. A partir d'ara, l'Ajuntament assumirà el personal que treballava en Gespul i també la finalització de les obres d'urbanització de la platja.

Quant a les línies generals del pressupost, el regidor d'Unió Valenciana va explicar que es tractava ''d'uns comptes realistes, austers, amb la important baixada dels sous dels membres de l'equip de govern i la congelació de les subvencions a les associacions''.

En el seu torn d'intervenció, el portaveu del partit socialista, Josep Mª Iborra, va mostrar el seu malestar per les formes de l'actual equip de govern, ja que, segons ell, ''no s'ha convocat junta de portaveus, després d'haver estat tot el mes d'agost esperant la telefonada. Tan sols se'ns ha citat per a una comissió informativa, i a més per a mostrar-nos un pressupost calcat al que en el seu moment va presentar el PSOE''. També va acusar l'actual equip de govern de la dissolució de Gespul, ''una empresa que té per objectiu promoure vivendes per als jóvens i la gent amb menys recursos de la població. A més m'agradaria recordar que, en aquell moment, tots aprovaven per unanimitat els comptes de Gespul''.

Per la seua banda, el portaveu del Partit Popular Mariano Sanchis, va voler recordar al PSOE que ''ells ja tenien previst prendre mesures amb Gespul quan estaven governant'' i els va llançar una pregunta ''a quin dels tres o quatre pressupostos és calcat este que hui presentem nosaltres?''. Mariano va finalitzar la seua intervenció destacant que estos comptes són fruit del diàleg i del consens, i no de la imposició com era habitual amb el PSOE en el govern.

A continuació, va prendre la paraula Salvador Claramunt, portaveu del Bloc, que va destacar que s'havien reduït partides com ''protocol, altres gastos d'alcaldia, periòdic local i sobretot les partides destinades a sous de l'equip de govern. A canvi, s'ha produït un augment en altres aspectes, com la cooperació internacional o les beques per als llibres de text dels escolars''. Va finalitzar la seua intervenció recordant al PSOE que Gespul ''genera pèrdues des de 1997 i que a partir d'este moment  s'obri una nova etapa de normalitat amb un govern que treballarà per l'interés general del poble''.

Per la seua banda l'alcalde, Juanma Busto, va voler recordar a Josep Mª Iborra que en el seu període com a alcalde ''tan sols es van construir trenta vivendes de protecció oficial, balanç molt pobre per a una empresa, Gespul, que en els seus inicis sí que era social, però que més tard s'havia convertit en una càrrega, ja que no feia més que generar pèrdues''. També va recordar en la seua intervenció que ''s'ha reduït el gasto en festes, s'han congelat les subvencions a les associacions i els tres nous càrrecs de confiança amb què comptarà l'equip de govern cobraran menys que els dos que tenia el PSOE''.

Finalment, es va sotmetre el pr

Puçol aprueba su presupuesto con los votos a favor de Entesa, Bloc, Partido Popular, Unión Valenciana y la abstención del PSOE

Puçol aprueba su presupuesto con los votos a favor de Entesa, Bloc, Partido Popular, Unión Valenciana y la abstención del PSOE

19 Setembre 2004

El pasado viernes 17 de septiembre el pleno del Ayuntamiento de Puçol aprobó sus cuentas anuales con los votos a favor de Entesa,  Bloc, Partido Popular y Unión Valenciana y la abstención del PSOE.

Fue Ximo Galcerá, concejal de Hacienda, quien empezó explicando las razones por las que, a estas alturas del año, aún no se había aprobado el presupuesto: ''el primer motivo es evidente, la moción de censura y los consiguientes cambios que ha provocado, y el segundo es la valiente decisión que hemos tenido que adoptar con respecto a la empresa pública Gespul. Su situación resultaba más que preocupante y se hacía necesaria su disolución, ya que generaba constantes pérdidas y ahora ya estaba gastando parte del dinero de las cuotas de urbanización del sector 5 para pagar las nóminas y otros gastos''.

Para Ximo, el PSOE es el único culpable de esta situación y recordó que ''esta es la quinta empresa pública del gobierno socialista que cierra en diez años''. A partir de ahora, el Ayuntamiento asumirá al personal que venía trabajando en Gespul y también la finalización de las obras de urbanización de la playa.

En cuanto a las líneas generales del presupuesto, el concejal de Unió Valenciana explicó que se trataba de ''unas cuentas realistas, austeras, con la importante bajada de los sueldos de los miembros del equipo de gobierno y la congelación de las subvenciones a las asociaciones''.

En su turno de intervención, el portavoz del partido socialista, Josep Mª Iborra, mostró su malestar por las formas del actual equipo de gobierno, ya que, según él, ''no se ha convocado junta de portavoces, tras haber estado todo el mes de agosto esperando la llamada. Tan sólo se nos ha citado para una comisión informativa, y además para mostrarnos un presupuesto calcado al que en su momento presentó el PSOE''. También acusó al actual equipo de gobierno de la disolución de Gespul, ''una empresa cuyo objetivo es promover viviendas para los jóvenes y la gente con menos recursos de la población. Además me gustaría recordar que en su día, todos aprobaban por unanimidad las cuentas de Gespul''.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Mariano Sanchis, quiso recordar al PSOE que ''ellos ya tenían previsto tomar medidas con Gespul cuando estaban gobernando'' y les lanzó una pregunta ''¿a cual de los tres o cuatro presupuestos es calcado éste que hoy presentamos nosotros?''. Mariano finalizó su intervención destacando que estas cuentas son fruto del diálogo y el consenso, y no de la imposición cómo había venido siendo habitual con el PSOE en el gobierno.

A continuación tomó la palabra Salvador Claramunt, portavoz del Bloc, que destacó que se habían reducido partidas como ''protocolo, otros gastos de alcaldía, periódico local y sobre todo las partidas destinadas a sueldos del equipo de gobierno. A cambio se ha producido un aumento en otros aspectos, como la cooperación internacional o las becas para los libros de texto de los escolares''. Finalizó su intervención recordando al PSOE que Gespul ''viene generando pérdidas desde 1997 y que a partir de este momento  se abre una nueva etapa de normalidad con un gobierno que trabajará por el interés general del pueblo''.

Por su parte el alcalde, Juanma Busto, quiso recordar a Josep Mª Iborra que en su período como alcalde ''tan sólo se construyeron treinta viviendas de protección oficial, balance muy pobre para una empresa, Gespul, que en sus inicios sí era social, pero que más tarde se había convertido en una carga, ya que no hacía más que generar pérdidas''. También recordó en su intervención que ''se ha reducido el gasto en fiestas, se han congelado las subvenciones a las asociaciones y los tres nuevos cargos de confianza con que contará el equipo de gobierno cobrarán menos que los dos que tenía el PSOE''.

Finalmente se sometió el presupuesto a votación, con los votos a favor de los cuatro partidos del gobierno y la abstención del grupo socialista, que presentó una enmienda a la totalidad que no fue aprobada.

Otro de los puntos tratados en el pleno fue la petición de la declaración de Puçol como zona catastrófica tras las últimas lluvias, punto que fue aprobado por unanimidad.

Altres