Opinió del PSOE: 'el nou govern està en contra de les polítiques socials'

Opinió del PSOE: 'el nou govern està en contra de les polítiques socials'

16 Octubre 2004

Davant de la decisió presa de forma urgent de la dissolució de l'empresa pública GESPUL, S.A. i les acusacions, tergiversacions i falsedats abocades pel Sr. Busto, el Sr. Claramunt, el Sr. Galcerá i el Sr. Sanchis contra el grup municipal socialista de Puçol, volem fer els següents aclariments.

En el balanç de situació de l'empresa a data 30 de setembre del 2004 es pot comprovar que el deute ascendix a 236.000 €, dels quals 120.000 € se'ls deu a l'Ajuntament per repartiment de dividends de l'any 2003. Per tant, el deute ascendix a 116.000 € (una miqueta més de 19 milions de pessetes)

També es pot comprovar que en el Pressupost Municipal 2004 en el Capítol V, partida 590-Tresoreria de GESPUL a la seua dissolució i liquidació, inclouen uns ingressos de 640.000 €, i en el Capítol VI, partida 619.00-Alienació (venda) de garatges, s'inclouen altres 84.000 €. Contra un desfasament de tresoreria, segons ells, de 702.000 €.

El patrimoni de l'empresa, que mai nomena el nou govern, és el que figura a continuació i que ha sigut facilitat pel gerent de la mateixa empresa:

El valor total dels béns immobles suma 2.038.426 euros. El total de la hipoteca subscrita per l'empresa ascendix a 1.286.476 euros. Per tant, el net a favor de l'empresa se situa en 751.950 euros. I quan parlem de béns immobles ens referim a les propietats de GESPUL en data 28 de juny del 2004, que són les següents: 10 vivendes de lloguer en l'AM-1; 4 vivendes de lloguer en l'AM-4; 7 vivendes de lloguer en l'Avinguda Catalunya; 10 vivendes de segona mà; 14 places de garatge i un magatzem de jardineria; l'oficina en el carrer Pio XII; abans del Jutjat de Pau; el baix d'ASOM; el baix del CEAM; la parcel·la del sector 1; les parcel·les en la ronda Santigons; els baixos de l'Espai Social La Barraca i el material d'oficina (mobiliari, equips informàtics...).

Amb açò queda demostrat que el deute de GESPUL, no és tal deute. L'única cosa que pretenien era acabar amb la il·lusió de les 244 famílies i jóvens de la nostra població que tenien sol·licitada una vivenda de VPO.

Ens acusen que hem ''malvenut'' o ''regalat'' el sòl en la zona del Sector 5-Nord Platja.

El model urbanístic triat per este Ajuntament per a esta zona de la població és semblant al triat en el seu dia per a la zona sud: àmplies parcel·les (mínim 1.000 metres quadrats). No obstant, hi havia propietaris que no disposaven d'esta parcel·la mínima per uns pocs metres (en la reparcel·lació s'havien d'aprovar proindivisos: diversos propietaris en una mateixa parcel·la) i es decidix incorporar a estes parcel·les els metres que li falten al propietari perquè els compre i puga disposar de la parcel·la necessària.

El 24 d'abril del 2002 l'arquitecta municipal valora en 75'71 euros per metre quadrat el sòl en la zona Nord de la platja, a banda dels gastos d'urbanització.

El 26 d'abril del 2002, el Consell d'Administració de GESPUL, al qual assistixen el Sr. Iborra, el Sr. Busto i el conseller del PP, aprova per UNANIMITAT les vendes i permutes d'estos terrenys als propietaris pel preu de 75'71 euros per metre quadrat (o siga, 12.598 ptes/m2), segons informe de l'arquitecta.

El mateix dia 26 d'abril del 2002, el Ple de l'Ajuntament, després dels informes d'Intervenció, Patrimoni i Secretaria, aprova per UNANIMITAT la reparcel·lació, amb el preu del metre quadrat inclòs, i la proposta del Consell d'Administració de GESPUL.

Dos anys després acusen Iborra i al PSOE d'una ''gestió nefasta'', d'una sèrie d'afirmacions demagògiques sobre temes que s'han aprovat per unanimitat, com

Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

Opinió del PSOE: 'el pressupost aprovat per l'equip de govern és idèntic al presentat pels socialistes'

01 Octubre 2004

En primer lloc, manifestar el malestar que sentim per les formes de presentació que ha tingut l'equip de govern en presentar-nos el Pressupost Municipal de 2004.

El Grup Municipal Socialista durant el mes d'agost ha estat esperant que ens presentaren l'esborrany, ja que, segons les seues pròpies paraules, el Pressupost Municipal s'aprovaria en el mes de juliol, declaració que fan en la roda de premsa el mateix dia 7 de juliol, dia en el qual presenten la Moció de Censura al Partit Socialista, perquè nosaltres havíem sigut ''incapaços de consensuar-ho''.

Durant este mes d'agost, com així vam manifestar en el Ple del mes de juliol a la vista que no tenien encara el Pressupost, ens vam oferir a continuar treballant per a poder-lo aprovar com més prompte millor. Ara per ara encara estem esperant una convocatòria de Junta de Portaveus o una telefonada per a veure quins eren les nostres propostes d'inclusió, explicar-nos les línies del Pressupost, què era el més destacable, etc.

Però per fi, ens convoquen a una Comissió Informativa dilluns passat 13 de Setembre on hem de dictaminar (dir sí o no) amb 24 hores per a estudiar la documentació del Pressupost que en eixe mateix moment ens faciliten.

Com es pot veure el ''tarannà'' i el ''nou aire'' de l'equip de govern és realment sorprenent.

Però la nostra sorpresa va en augment quan, revisada la documentació, vam comprovar que el 90% del mateix és idèntica a l'últim projecte de Pressupost que els vam passar a la resta de grups polítics en data 18 de juny i que havíem consensuat després de 6 mesos de reunions, Juntes de Portaveus, reunions de Partit a Partit, etc.

Llavors vam entendre el que no ens hagueren convocat a una Junta de Portaveus prèvia al Ple, ni ens sol·licitaren les nostres propostes per a incloure-les, que ens donaren tan poc de temps per a estudiar la documentació i que no ens hagueren dit res de res en estos dos mesos.

Quines variacions hi ha amb el Pressupost del Partit Socialista?

En el Capítol II abaixen la partida d'estudis tècnics de la Universitat Politècnica, estudis que afecten les infraestructures de Puçol com és l'accés a la zona del Barri i un estudi de viabilitat per a traslladar les vies del tren fora del nucli urbà. Eliminen la partida per a aconseguir la ISO 9000, que és la qualitat en els serveis que es presten als nostres veïns.

En el Capítol IV, la partida d'ajuda a llibres de text la baixen de 120.000 € a 110.000 €, i no se sap com es van a repartir estos diners, serà per a tots els escolars de la població o només per a l'escola pública? Utilitzaran barems o es va a repartir a tots per igual? Es compraran els llibres per l'Ajuntament o es donarà els diners als pares perquè els compren ells? Ni se sap.

El 0'7% del Pressupost destinat a Cooperació i Desenvolupament internacional el retallen en 18.000 €.

Canvien algunes partides del Capítol II al Capítol IV, únicament per a justificar la contenció del gasto corrent, quan açò és fals.

Ens acusaven, sobretot el Bloc i el Sr. Busto, i segons les seues pròpies paraules, d'una política de ''pa i circ'' i ''bous i futbol'', fent referència a les subvencions que es donaven a les associacions, doncs bé, ara s'incrementen estes partides. Serà que el circ és més gran, que cal contractar més equilibristes o que com ara són ells els que repartixen els diners o paguen festes, ja no és el mateix, açò ja no és ''compra de voluntats''.

Puçol aprova el seu pressupost amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular, Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE

Puçol aprova el seu pressupost amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular, Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE

21 Setembre 2004

Divendres passat 17 de setembre el ple de l'Ajuntament de Puçol va aprovar els seus comptes anuals amb els vots a favor d'Entesa, Bloc, Partit Popular i Unió Valenciana i l'abstenció del PSOE.

Va ser Ximo Galcerá, regidor d'Hisenda, qui va començar explicant les raons per les quals, a estes altures de l'any, encara no s'havia aprovat el pressupost: ''el primer motiu és evident, la moció de censura i els consegüents canvis que ha provocat, i el segon és la valenta decisió que hem hagut d'adoptar respecte a l'empresa pública Gespul. La seua situació resultava més que preocupant i se'n feia necessària dissolució, ja que generava constants pèrdues i ara ja estava gastant part dels diners de les quotes d'urbanització del sector 5 per a pagar les nòmines i altres gastos''.

Per a Ximo, el PSOE és l'únic culpable d'esta situació i va recordar que ''esta és la quinta empresa pública del govern socialista que tanca en deu anys''. A partir d'ara, l'Ajuntament assumirà el personal que treballava en Gespul i també la finalització de les obres d'urbanització de la platja.

Quant a les línies generals del pressupost, el regidor d'Unió Valenciana va explicar que es tractava ''d'uns comptes realistes, austers, amb la important baixada dels sous dels membres de l'equip de govern i la congelació de les subvencions a les associacions''.

En el seu torn d'intervenció, el portaveu del partit socialista, Josep Mª Iborra, va mostrar el seu malestar per les formes de l'actual equip de govern, ja que, segons ell, ''no s'ha convocat junta de portaveus, després d'haver estat tot el mes d'agost esperant la telefonada. Tan sols se'ns ha citat per a una comissió informativa, i a més per a mostrar-nos un pressupost calcat al que en el seu moment va presentar el PSOE''. També va acusar l'actual equip de govern de la dissolució de Gespul, ''una empresa que té per objectiu promoure vivendes per als jóvens i la gent amb menys recursos de la població. A més m'agradaria recordar que, en aquell moment, tots aprovaven per unanimitat els comptes de Gespul''.

Per la seua banda, el portaveu del Partit Popular Mariano Sanchis, va voler recordar al PSOE que ''ells ja tenien previst prendre mesures amb Gespul quan estaven governant'' i els va llançar una pregunta ''a quin dels tres o quatre pressupostos és calcat este que hui presentem nosaltres?''. Mariano va finalitzar la seua intervenció destacant que estos comptes són fruit del diàleg i del consens, i no de la imposició com era habitual amb el PSOE en el govern.

A continuació, va prendre la paraula Salvador Claramunt, portaveu del Bloc, que va destacar que s'havien reduït partides com ''protocol, altres gastos d'alcaldia, periòdic local i sobretot les partides destinades a sous de l'equip de govern. A canvi, s'ha produït un augment en altres aspectes, com la cooperació internacional o les beques per als llibres de text dels escolars''. Va finalitzar la seua intervenció recordant al PSOE que Gespul ''genera pèrdues des de 1997 i que a partir d'este moment  s'obri una nova etapa de normalitat amb un govern que treballarà per l'interés general del poble''.

Per la seua banda l'alcalde, Juanma Busto, va voler recordar a Josep Mª Iborra que en el seu període com a alcalde ''tan sols es van construir trenta vivendes de protecció oficial, balanç molt pobre per a una empresa, Gespul, que en els seus inicis sí que era social, però que més tard s'havia convertit en una càrrega, ja que no feia més que generar pèrdues''. També va recordar en la seua intervenció que ''s'ha reduït el gasto en festes, s'han congelat les subvencions a les associacions i els tres nous càrrecs de confiança amb què comptarà l'equip de govern cobraran menys que els dos que tenia el PSOE''.

Finalment, es va sotmetre el pr

Puçol aprueba su presupuesto con los votos a favor de Entesa, Bloc, Partido Popular, Unión Valenciana y la abstención del PSOE

Puçol aprueba su presupuesto con los votos a favor de Entesa, Bloc, Partido Popular, Unión Valenciana y la abstención del PSOE

19 Setembre 2004

El pasado viernes 17 de septiembre el pleno del Ayuntamiento de Puçol aprobó sus cuentas anuales con los votos a favor de Entesa,  Bloc, Partido Popular y Unión Valenciana y la abstención del PSOE.

Fue Ximo Galcerá, concejal de Hacienda, quien empezó explicando las razones por las que, a estas alturas del año, aún no se había aprobado el presupuesto: ''el primer motivo es evidente, la moción de censura y los consiguientes cambios que ha provocado, y el segundo es la valiente decisión que hemos tenido que adoptar con respecto a la empresa pública Gespul. Su situación resultaba más que preocupante y se hacía necesaria su disolución, ya que generaba constantes pérdidas y ahora ya estaba gastando parte del dinero de las cuotas de urbanización del sector 5 para pagar las nóminas y otros gastos''.

Para Ximo, el PSOE es el único culpable de esta situación y recordó que ''esta es la quinta empresa pública del gobierno socialista que cierra en diez años''. A partir de ahora, el Ayuntamiento asumirá al personal que venía trabajando en Gespul y también la finalización de las obras de urbanización de la playa.

En cuanto a las líneas generales del presupuesto, el concejal de Unió Valenciana explicó que se trataba de ''unas cuentas realistas, austeras, con la importante bajada de los sueldos de los miembros del equipo de gobierno y la congelación de las subvenciones a las asociaciones''.

En su turno de intervención, el portavoz del partido socialista, Josep Mª Iborra, mostró su malestar por las formas del actual equipo de gobierno, ya que, según él, ''no se ha convocado junta de portavoces, tras haber estado todo el mes de agosto esperando la llamada. Tan sólo se nos ha citado para una comisión informativa, y además para mostrarnos un presupuesto calcado al que en su momento presentó el PSOE''. También acusó al actual equipo de gobierno de la disolución de Gespul, ''una empresa cuyo objetivo es promover viviendas para los jóvenes y la gente con menos recursos de la población. Además me gustaría recordar que en su día, todos aprobaban por unanimidad las cuentas de Gespul''.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Mariano Sanchis, quiso recordar al PSOE que ''ellos ya tenían previsto tomar medidas con Gespul cuando estaban gobernando'' y les lanzó una pregunta ''¿a cual de los tres o cuatro presupuestos es calcado éste que hoy presentamos nosotros?''. Mariano finalizó su intervención destacando que estas cuentas son fruto del diálogo y el consenso, y no de la imposición cómo había venido siendo habitual con el PSOE en el gobierno.

A continuación tomó la palabra Salvador Claramunt, portavoz del Bloc, que destacó que se habían reducido partidas como ''protocolo, otros gastos de alcaldía, periódico local y sobre todo las partidas destinadas a sueldos del equipo de gobierno. A cambio se ha producido un aumento en otros aspectos, como la cooperación internacional o las becas para los libros de texto de los escolares''. Finalizó su intervención recordando al PSOE que Gespul ''viene generando pérdidas desde 1997 y que a partir de este momento  se abre una nueva etapa de normalidad con un gobierno que trabajará por el interés general del pueblo''.

Por su parte el alcalde, Juanma Busto, quiso recordar a Josep Mª Iborra que en su período como alcalde ''tan sólo se construyeron treinta viviendas de protección oficial, balance muy pobre para una empresa, Gespul, que en sus inicios sí era social, pero que más tarde se había convertido en una carga, ya que no hacía más que generar pérdidas''. También recordó en su intervención que ''se ha reducido el gasto en fiestas, se han congelado las subvenciones a las asociaciones y los tres nuevos cargos de confianza con que contará el equipo de gobierno cobrarán menos que los dos que tenía el PSOE''.

Finalmente se sometió el presupuesto a votación, con los votos a favor de los cuatro partidos del gobierno y la abstención del grupo socialista, que presentó una enmienda a la totalidad que no fue aprobada.

Otro de los puntos tratados en el pleno fue la petición de la declaración de Puçol como zona catastrófica tras las últimas lluvias, punto que fue aprobado por unanimidad.
Comunicat del PSPV-PSOE després de la moció de censura

Comunicat del PSPV-PSOE després de la moció de censura

26 Juliol 2004

El PSPV-PSOE Puçol ha fet públic un comunicat després de la moció de censura del 19 de juliol que li ha apartat del govern municipal.

En primer lloc va parlar Inmaculada Arcos, viceportaveu del grup socialista: ''en primer lloc volem mostrar la nostra sorpresa després de la moció de censura, ja que el nou equip de govern manca d'arguments polítics per a haver-la dut a terme, i s'escuda en uns documents l'existència dels quals en estos moments està encara per demostrar. A més, a data de 22 de juliol, encara desconeixem eixe superprograma elaborat per tres partits i una persona d'ideologies totalment distintes''. Inmaculada Arcos va assegurar que ''continuaran treballant des de l'oposició'' i va llançar una pregunta al regidor del Bloc Salvador Claramunt: ''què significa que el PSOE ha de regenerar-se? Cal canviar a un, a dos...? a quants?''.

Per la seua banda, l'ex-alcalde i actual portaveu del PSOE a Puçol, Josep Mª Iborra, va assegurar que van a demostrar ''una a una que totes les acusacions llançades contra nosaltres són falses, encara que ja comence a observar que van matisant les seues declaracions. L'únic que no ho fa és el PP, perquè no té res a justificar''.

Respecte al polèmic tema de la Casa Social, Iborra va advertir que ''al setembre anem a posar-ho en mans dels nostres advocats, per si les acusacions són constitutives de delicte''.

Quant a l'estat econòmic de l'Ajuntament va assegurar: ''deixem un patrimoni de 2600 milions de pessetes, la qual cosa no vol dir, com hi ha dit Chimo Galcerá, que hàgem tingut cap intenció de vendre'l, perquè ací està el Poliesportiu, la Casa de Cultura, l'Espai Social la Barraca, l'Espai Social Martínez Coll, el CEAM o l'edifici de VIP. Amb açò volem dir que el deute està a la vista i el disfruten els ciutadans. A més hem deixat en caixa 430 milions de pessetes en l'Ajuntament i 9 en la Fundació. La pregunta és: quin ús li van a donar?''

En relació a l'assumpte del Recaptador, va recordar que ''hi ha una sentència ferma del Tribunal de Comptes que condemna a l'anterior recaptador i vam ser nosaltres els que ho vam descobrir''.

Respecte a la crispació social provocada pel tema de les associacions, va afirmar: ''m'alegra que ara reconeguen que este poble gaudix d'un gran teixit associatiu i que els col·lectius no són manipulables''.

Quant a la política urbanística, Iborra va voler recordar a Busto una conversació mantinguda temps arrere, ''va ser a més amb un testimoni amic seu, en ella li vaig expressar la intenció del PSOE d'aconseguir una xifra entre 20.000 i 25.000 habitants, superar la primera xifra suposa disfrutar dels avantatges concedits a les poblacions amb este nombre d'habitants, encara que ja vam dir que no volíem superar els 25.000 per a no perdre el sabor a poble. A més la nostra política respecte a este tema ja va ser reconeguda a Alacant pels grups ecologistes''.

El portaveu del PSOE va finalitzar el seu comunicat preguntant-se ''Què és l'Entesa? Ahir mateix apareixien en premsa declaracions del secretari d'organització de EUPV en què ratificaven la sol·licitud de l'acta de Juanma Busto i anunciaven la seua prompta expulsió del partit''. A més va anunciar que ''quan ens assignen despatxos en l'Ajuntament, posarem horaris de visita perquè la gent ens faça arribar els seus suggeriments i també obrirem un dia a la setmana la seu del partit''.

Comunicat del PSOE a Puçol davant de la moció de censura presentada per l'oposició

Comunicat del PSOE a Puçol davant de la moció de censura presentada per l'oposició

11 Juliol 2004

Davant de la moció de censura presentada a l'alcalde socialista, Josep Mª Iborra, i l'equip de govern municipal (8 regidors), pels partits de l'oposició PP (6 regidors), EU (1 regidor), UV (1 regidor) i Bloc (1 regidor), i reunida la Comissió Executiva Local del PSPV-PSOE de Puçol volem traslladar al poble de Puçol, en particular, i a l'opinió pública, en general, les consideracions següents:

El Partit Socialista està governant en la nostra localitat des de l'any 79, i que la gestió realitzada pels diferents equips de govern sempre ha merescut, per part de tota la població, una valoració molt positiva que s'ha vist reflectida en totes i cada una de les eleccions municipals a la candidatura presentada pel PSPV-PSOE de Puçol.

Esta Comissió Executiva Local recolza i defensa la gestió realitzada pels diferents equips de govern que hi ha hagut amb anterioritat, i especialment defensa i recolza l'esforç que l'actual equip de govern ha realitzat, i està realitzant, en la gestió municipal.

Al llarg d'estos 25 anys se'ns han presentat problemes que hem superat amb l'esforç de tots els companys i les companyes socialistes, i l'ajuda i el suport amb els quals ens han recolzat els/les simpatitzants, veïns/nes i associacions de la nostra població.

El Partit Socialista exigix el seu dret polític a decidir a qui dels nostres/as militants i simpatitzants presentem en les llistes electorals, i no admetem, ni admetrem, condicionants de cap força política que ens diga a qui hem de posar o a qui hem de llevar. Este respecte és una pràctica política constant dels socialistes,  pel que mai no hem posat, ni posarem, cap condicionant sobre qui són els representants de la resta de grups polítics.

Des d'esta Comissió Executiva volem agrair a tots els veïns i veïnes de la nostra població l'ànim i el suport que ens han demostrat al llarg d'estos 25 anys de gestió socialista en l'Ajuntament, en el que el municipi de Puçol s'ha convertit en un referent valencià en les polítiques socials i d'ajuda als més necessitats, un referent d'urbanisme sostenible i sostingut, un municipi amb serveis de primera, perquè els nostres veïns i veïnes se'ls mereixen.

Per això, des d'estes línies volem comunicar a l'opinió pública que davant de la moció de censura que ens aparta del govern municipal, els nostres regidors i regidores continuaran des de l'oposició realitzant una política constructiva en benefici de la nostra població i dels seus veïns, basada a impulsar i defensar les polítiques d'esquerres.

No volem, ni hem de deixar d'indicar, que no hi ha cap argument polític, cap, que justifique esta moció de censura a l'alcalde i a l'equip de govern, perquè el PP, EU, UV i Bloc aconseguisquen el que les urnes no els han donat: el govern d'este municipi.

I nosaltres ens preguntem què li passa a l'esquerra de la nostra població (EU i Bloc) que tants ''inconvenients'' té per a formar un govern estable d'esquerres, progressista i unit, en benefici de la nostra població, i no té escrúpols a aliar-se amb la dreta (PP i UV).

Per què EU dóna el seu suport al PP o es deixa recolzar per ell i nega el seu suport al PSOE? Per què el Bloc ara va de la mà d'UV i PP i també nega el seu suport al PSOE? És que potser el PP i UV són més progressistes que el PSOE?

Des del Partit Socialista estem convençuts que no serà més fàcil unir-se quatre partits tan divergents com són PP, EU, UV i Bloc, que el fet d'unir els seus esforços i polítiques partits d'esquerres (PSOE, EU i Bloc), en pro d'aconseguir una estabilitat progressista en benefici de tots, no d'uns pocs.

Els quatre partits de l'oposició presenten una moció de censura contra el PSOE

Els quatre partits de l'oposició presenten una moció de censura contra el PSOE

08 Juliol 2004

Dimecres 7 de juliol, a les 12 hores, en el Registre de l'Ajuntament de Puçol, els portaveus a nivell local del Partit Popular, Bloc, Esquerra Unida i Unió Valenciana han presentat una moció de censura contra l'actual equip de govern socialista, encapçalat per Josep Mª Iborra. Segons el que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, es convoca un ple extraordinari per a les 12 hores del dia 19 de juliol, en el qual haurà de ser aprovada la dita moció de censura.

A la vesprada, a les 17 hores, en la Casa de Cultura, els portaveus dels quatre grups polítics de l'oposició han explicat als mitjans de comunicació quins són els motius d'esta decisió i els projectes que tenen previst portar endavant.

L'acte ha començat amb unes paraules d'Enric Esteve, qui ha explicat que una cosa tan difícil com posar d'acord quatre grups polítics d'ideologia tan diversa ha sigut possible perquè esta moció ''la fem pel poble, si no, no seria comprensible un pacte amb tantes ideologies. De fet, el mèrit d'este pacte és d'Iborra, l'actual alcalde, que faltant-li un vot per a obtindre la majoria, no ha sigut capaç de pactar amb cap grup de l'oposició''.

Juanma Busto, el portaveu d'EU-Entesa, ha explicat que li ha tocat ser candidat a l'alcaldia i que ha sigut ''el que més s'ha resistit a este pacte entre els quatre partits'', però que l'actual situació que viu el poble li ha espentat a això, a causa de motius tan clars com ''la situació d'ingovernabilitat, la falta d'aprovació dels pressupostos per a enguany, les fosques propostes del nou Pla General, la negativa del PSOE a aprovar un Reglament Orgànic Municipal, la negativa socialista a les Comissions Mixtes per a repartir les subvencions a les associacions, l'ambient de crispació que viu el poble i la falta de valor de l'actual alcalde per a presentar una moció de confiança''.

En la seua intervenció, el portaveu d'EU-Entesa ha declarat haver fet tot el que ha pogut per a negociar amb els socialistes i que l'única via de negociació era la dimissió de l'alcalde ''però Iborra no ha acceptat dimitir i salvar l'alcaldia per al seu partit, que era l'únic requisit que posàvem per a asseure'ns a negociar... i inclús es va permetre en el dinar de Sant Joan gallejar que hi hauria alcalde per a estona: doncs no, hi haurà alcalde fins al dia dènou''.

Salvador Claramunt, portaveu del Bloc Nacionalista Valencià, ha insistit en la necessitat d'una mesura d'emergència davant de la situació provocada per tants anys de govern monocolor de l'equip socialista, però no és una cosa de hui ''ja que en anys anteriors el PSOE ha deixat de complir els compromisos adquirits amb alguns partits perquè li aprovàrem els pressupostos''.

Després de parlar de les comissions mixtes per a repartir subvencions als col·lectius locals, el Reglament Orgànic Municipal, la situació econòmica per la que travessa l'ajuntament, el creixement de l'IBI i la falta d'acord sobre el Pla General, com a majors motius per a esta decisió, el portaveu del BNV ha recordat que ''el nostre partit va demanar a l'alcalde que presentara la moció de confiança fa uns mesos, però no ho ha fet. I el poble no pot pagar la cabuderia del PSOE, d'ací esta moció de censura''. Va acabar la seua intervenció afirmant que no els va a faltar faena i que l'única premissa que ha posat el seu partit per a esta moció és que ''s'ha de governar per un programa progressista''.

Mariano Sanchis, el portaveu del partit majoritari en l'oposició (el PP, amb sis regidors) ha destacat la seua preocupació ''per la deterioració i la crispació social, així com la paralització del poble per la incapacitat del PSOE, que ha donat prioritat als seus interessos abans que als de Puçol''.

Per al portaveu popular, l'important és que els grups han parlat molt i ha

Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

Per al PSOE: 'el nou Reglament Orgànic Municipal és antidemocràtic'

10 Juny 2004

El reglament orgànic municipal (ROM) que es va aprovar, amb els vots a favor de PP, EU, BLOC i UV, i el vot en contra del Partit Socialista, en el ple ordinari del dia 31 de maig, és un document importantíssim per a un ajuntament, ja que és un document mitjançant el qual es regula l'organització i el funcionament dels òrgans de govern.

Document que hauria d'haver sigut consensuat per tots els grups municipals, però que no ha sigut així.

Es va presentar amb caràcter d'urgència pel Partit Popular en la comissió informativa del dilluns dia 24, i ell i la resta de grups polítics van demanar que es votara.

Per què estes presses a presentar-lo i aprovar-lo?

''No és urgent'' -va afirmar el Partit Popular- ''aprovar la modificació per a donar-li la subvenció a l'associació del nostre municipi Agrupació de Penyes'', però sí ho era incloure este reglament amb caràcter d'urgència en el ple.

Per al Partit Socialista era un reglament totalment desconegut, però creiem que es coneixia per la resta de grups municipals.

Este document va en contra de la democràcia: s'està limitant el debat, l'opinió dels grups polítics i es limitarà també la informació que poden i han de rebre els nostres veïns.

Durant estos 25 anys de democràcia mai s'ha limitat el temps d'intervenció de cap regidor d'este ajuntament, cada un dels regidors que hi ha hagut en totes i cada una de les legislatures ha tingut el temps que ha necessitat en les seues intervencions, i sempre s'ha intervingut de menor a major, perquè esta és la pràctica habitual en els fòrums democràtics.

No obstant, amb este reglament es retallen les intervencions de tots els portaveus, tinguen la representació que tinguen i el nombre de regidors, a deu minuts, inclús si d'este partit polític intervenen dos o més regidors que es repartisquen este temps, casualitat que hui per hui l'alcalde i la portaveu que escriu estes línies som d'este partit (en contra de qui van?), i el debat s'ordenarà de major a menor.

És a dir, tindrà el mateix temps d'intervenció en el debat un partit amb 500 vots, com un amb 4.200 (com és el cas del PSOE) o un amb 3.500 (com és el PP), i tancarà el debat el partit menys votat.

En eixe cas, per a què ens servix als partits més votats la confiança que han depositat els seus veïns en ells?

És lògic que els partits minoritaris estiguen d'enhorabona, però per al Partit Socialista és una opressió que proposa i consent el Partit Popular.

L'objectiu clar i concret, la urgència d'aprovar este reglament, i el que perseguix el Partit Popular és anar en contra del Partit Socialista, però també va en deterioració seu propi.

Perquè sincerament, no coneixen en profunditat el que han presentat i aprovat.

Encara que en el ple van manifestar que ''el dia que el partit popular governe a Puçol no modificarà este reglament'', a continuació van vindre les rialles del públic assistent, confiem que tarde a arribar eixe dia, com va manifestar el nostre alcalde, Josep Mª Iborra, nosaltres no estem tan segurs.

És pràctica habitual quan governeu (ho han deixat patent en els huit

Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

Unió Valenciana rebutja els pressupostos perquè suposen recuperar antics vicis del PSOE ja oblidats

25 Maig 2004

Un servidor manifestava en el debat dels pressupostos de l'any 2003 la necessària participació dels grups polítics en el que tots considerem que és l'estructura fonamental de tot ajuntament: els comptes municipals. Unió Valenciana així ho entenia i així ho estava fent.

I recorde que deia l'any passat que es tractava d'uns pressupostos equilibrats i que podien executar-se amb normalitat. També que eren uns pressupostos prudentment i perfectament aprovables. I acabava dient que eren uns pressupostos de consens.

A mi m'haguera agradat haver tingut –com en els anteriors quatre anys– la predisposició a aprovar els pressupostos municipals per al 2004.

Ja en els informes emesos pel Departament d'Intervenció, en les Bases d'Execució, es reflectix la pura realitat i la situació actual del nostre Ajuntament.

Que l'endeutament global o “deute viu” se situe quasi en un 43% és difícil d'entendre per als nostres veïns, però si es diu que actualment l'Ajuntament de Puçol deu més de cinc milions d'euros, o el que és el mateix, més de 850 milions de les antigues pessetes, ja és més intel·ligible i alarmant.

I és que els nostres conciutadans han de saber que l'Ajuntament de Puçol té crèdits contrets fins a l'any 2020, i que corresponen, en la seua majoria, al pagament de les inversions que encara es deuen, començant per l'any 2000, a més del refinançament amb el Banc de Crèdit Local que es va realitzar l'any 2002, i del qual encara resta per pagar 1.636.000 euros.

Si a això afegim que en l'estructura del pressupost general s'observen certes consideracions a tindre molt en compte, resulta que el panorama actual no és que no siga falaguer, sinó que, a més, si no s'esmena podríem tindre verdaders problemes.

I és que es diu que està en estudi la desaparició de la Fundació Municipal de Cultura i Esports, per a economitzar tràmits i evitar duplicitats. Això dóna a entendre que durant estos anys hem estat suportant gastos innecessaris, que finalment han repercutit negativament en la butxaca dels ciutadans.

També es considera que ha de canviar-se l'actual situació de Vídeo Industrial Puçol, i que ha de ser l'ajuntament qui assumisca els serveis del personal contractat en l'Escola de Persones Adultes, el gabinet psicopedagògic i les consergeries, i que també així eliminaríem duplicitat d'estructures.

És una bona consideració que els grups de l'oposició sempre hem estat dient, però que el PSOE ens ho ha tirat sempre en cara... encara que ara ens dóna la raó.

Quant al servei de la Ràdio Local, és evident que, encara que interessant, ja es preveu com una activitat deficitària i no estem disposats en Unió Valenciana a què l'Ajuntament haja de suportar una activitat que ja naix amb dèficit.

Quant a Gespul, és molt significatiu que també ens donen la raó, i que els serveis de jardineria i neteja viària han de ser definitivament assumits pel mateix ajuntament.

He de dir que enguany algunes de les propostes del nostre partit havien sigut admeses i afegides als comptes, com en un acte de bona voluntat, però també he de dir que no s'han arreplegat en tota la seua  extensió i que algunes d'estes propostes, que s'arrosseguen d'exercicis anteriors, tampoc enguany tenen consignació pressupostària.

Rebutjats els pressupostos de 2004: opinió del PSOE

Rebutjats els pressupostos de 2004: opinió del PSOE

11 Maig 2004

Davant de la no aprovació del pressupost municipal per al 2004 en el ple celebrat el 30 d'abril, pels vots en contra de Unio Valenciana, el Bloc, Esquerra Unida i el Partit Popular, el PSOE vol deixar clar quins han sigut els passos donats per a preparar este pressupost, passos que es corresponen amb els realitzats en anys anteriors en els quals sí que van ser aprovats amb el suport de tres o quatre grups municipals.Durant sis mesos hem estat treballant des del Partit Socialista amb la resta de partits polítics per a consensuar el pressupost municipal per a enguany. Han sigut cinc reunions de portaveus, diverses reunions de treball individuals amb cada partit, reunions de grup...

I tot això amb l'única intenció de consensuar, des del diàleg i la tranquil·litat, però amb responsabilitat, un pressupost que manté la política de benestar social, els serveis per als nostres veïns i, a més, compta amb més de 260 milions de pessetes en inversions.

Estes inversions aniran destinades a: rehabilitació del Molí de Vent, zones verdes, parcs, jardins, inversions en la casa de cultura i el poliesportiu, redacció dels projectes del jardí botànic, l'església de la platja i un amfiteatre polivalent, a més de distintes inversions en la platja, el casc i les urbanitzacions.

El nostre projecte contempla un pressupost equilibrat i social, que inclou la major part de les propostes dels partits de l'oposició, encara que sense oblidar els recursos que disposem, ja que, com tots sabem, els recursos econòmics són limitats.

I quines han sigut les discrepàncies per a no arribar a consensuar el pressupost?

Fent un balanç es poden reduir a quatre punts: un alliberat per a cada partit; la gratuïtat dels llibres de text; la disminució de subvencions a les associacions i algunes de les inversions previstes.

El tema de l'alliberat o assessor per a cada partit és una cosa amb la qual el PSOE no està d'acord, encara que finalment hem optat per acceptar-ho de cara a poder arribar a un consens. Ja vam dir en el seu dia, que el que haurien de fer és alliberar-se els portaveus (que actualment estan cobrant més de 8000 €) en comptes de contractar més gent, ja que a l'haver sigut elegits pels nostres veïns, haurien de ser ells els que dedicaren més temps a la política municipal. Cal recordar que estos quatre assessors suposaran un gasto de 14 milions de pessetes i cobraran més que alguns dels regidors delegats del PSOE, que són els que tenen la responsabilitat de governar.

Els llibres de text gratuïts per a tots és una competència de la Conselleria d'Educació. Eixos llibres suposen un gasto de 30 milions de pessetes si es dóna a tots de la mateixa manera. Des del PSOE no ens hem oposat en cap moment a este tipus de beques, per això hem inclòs una partida de dos milions de pessetes, el que sí que volem és que siga de forma gradual i sempre tenint en compte les rendes familiars. No estem disposats a pagar els llibres a qui no ho necessita. No hem d’oblidar que en el nostre municipi hi ha famílies de nivell econòmic molt alt que porten als seus fills a l'escola pública. D'altra banda, recordar que des de l'Ajuntament s'estan concedint des de fa molts anys ajudes econòmiques als xiquets a qui la Conselleria no concedix la beca i realment ho necessiten. En definitiva, cap xiquet del nostre municipi es queda sense estudiar per no poder comprar llibres.

El PSOE guanya les eleccions a Puçol amb un regidor més que en la passada legislatura

El PSOE guanya les eleccions a Puçol amb un regidor més que en la passada legislatura

25 Maig 2003

 

La participació va ser del 75 per cent.

La informàtica, l'EMTV i Internet han permés que en estes eleccions els resultats siguen coneguts molt abans que en anteriors eleccions. Poc abans de les deu i mitja de la nit Josep Mª Iborra, l'únic dels candidats que seguia els resultats ´in situ´ en l'Ajuntament, on s'anaven rebent els resultats de les distintes taules i es realitzava el recompte final, coneixia que el seu partit havia pujat un 4 per cent respecte a les anteriors eleccions municipals, obtenint un total de 4.140 vots i 44 per cent, la qual cosa suposa que el PSOE obté huit regidors. El Partit Popular, liderat per Mariano Sanchis, manté els sis regidors de l'anterior legislatura, gràcies als 3.016 vots obtinguts, la qual cosa suposa un total del 32 per cent dels vots emesos. La nova coalició d'Esquerra Unida, l'Entesa, es convertix en el tercer partit més votat de la població, amb 855 vots, un 9 per cent que li suposa una regidoria, que serà coberta pel seu líder, Juanma Busto. Unió Valenciana, que en l'anterior legislatura tenia dos regidors, descendix a 678 vots, un 7 per cent, la qual cosa reporta a Chimo Galcerá un únic regidor. La cinquena formació municipal, el BLOC, obté 551 vots, un 6 per cent, la qual cosa també reporta una regidoria a la formació liderada per Salvador Claramunt. Va ser una jornada absolutament lliure d'incidents en la població. ‘El més destacat al llarg del matí electoral ha sigut l'ajuda que hem prestat membres de la Policia Local a quatre veïns minusvàlids, perquè pogueren acostar-se als seus respectius col·legis a votar’. Amb estes paraules resumix l'intendent cap de la Policia, Vicente Giménez, la jornada electoral. A això cal afegir la desorientació d'alguns veïns, sobretot de les urbanitzacions, els que fidels a la seua rutina d'anteriors comicis, es van dirigir a la taula del Col·legi Públic La Milotxa en què havien depositat el seu vot en anteriors ocasions, sense tindre en compte que en esta ocasió la seua taula havia canviat, bé en el mateix col·legi La Milotxa o bé en l'Espai Social Martínez Coll. Un alt percentatge de participació, superior al de les eleccions anteriors, situat en esta edició entorn del 75 per cent, i el programa especial de l'Emissora Municipal de Televisió oferint les dades a mesura que anaven arribant han sigut les altres dos notícies destacades de la jornada.

Control de vots a l'Ajuntament.

Altres

Tanca informació