El dilluns 27 de setembre, ple ordinari a l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 de setembre, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- Rectificació d'error material en ESBORRANY de l'Acta del Ple de data 26 de juliol de 2021.

2n.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 6 i 7, de dates 28 de juny i 26 de juliol de 2021, respectivament.

3r.- Assumptes oficials.

RÈGIM INTERIOR:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4113/2021 sobre delegació de funcions de l'Alcaldia per període vacacional.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de la designació de membres del grup polític PSOE en la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries, exp. 827587C.

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític COMPROMÍS instant l'Alcaldia que es deixen de pagar els rebuts de la llum dels edificis municipals mentre no s'adapten els preus a uns costos reals, exp. 838459C.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític VOX sobre l'increment de la dotació d'efectius de la Guàrdia Civil i Policia Local a la nostra ciutat, exp. 844288Y.

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la sol·licitud a la Diputació de València de la incorporació de l'Ajuntament a la totalitat d'aplicacions i eines d'administració electrònica de la plataforma de Sedipualba, exp. 825337C.

CONTRACTACIÓ:

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'adjudicació del servei de suport domiciliari i convivència 2021-2023, exp. 685915K.

HISENDA:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'aprovació del Compte General de 2020, exp. 780801X.

11°.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l'Ajuntament, 1r trimestre 2021,exp. 766754M.

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l'Ajuntament, 2n trimestre 2021, exp. 812151N.

13é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'expedient de modificació de crèdits núm. 18/2021, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit,exp. 833879Q.

URBANISME:

14é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a l'adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, exp. 794669H.

15é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la resolució del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE-J, exp. 662060D.

16é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu al canvi de denominació del passeig Carlos Verdú, exp. 817418D.

17é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu al canvi de denominació de la plaça País Valencià, exp. 817418D.

PATRIMONI:

18é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics Cs i VOX instant l’Alcaldia a la cessió de locals a les associacions ASIMUN i L'Alberg de Sam,exp. 844306Y.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

19é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 3224 a la 4273 de l'exercici 2021, exp. 735110M.

20é.- Mocions d’urgència.

2.- Precs i preguntes.

a).- Pregunta formulada pel grup polític municipal COMPROMÍS mitjançant registre d’entrada núm. 11629 de 22/09/2021.

 

Es podrà accedir al Saló de Plens fins a completar l'aforament màxim permés, havent de guardar la distància mínima interpersonal de 1’5 metres, així com l'ús obligatori de la mascareta, de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 6 de setembre de 2021 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Puçol, a 22 de setembre de 2021.

 

23 Setembre 2021
FaceBook  Twitter  

Altres