El dilluns 28 de juny, ple ordinari a l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 28 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió anterior: núm. 5, de data 31 de maig de 2021.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre proposició del grup polític municipal PP exigint al Govern que respecte les decisions judicials i no concedisca indult als independentistes catalans per sedició, exp. 802728A.

RECURSOS HUMANS:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre determinació festivitats locals per a l’exercici 2022, exp. 794225Q.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre aplicació del complement retributiu de la prestació d’Incapacitat Temporal als Regidors, exp. 799040D.

CONTRACTACIÓ:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre aprovació de l’expedient de contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del servei d’ajuda a domicili i dependència 2021-2023, exp. 685915K.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior sobre cancel·lació i substitució d’aval depositat com a garantia definitiva de la concessió del servei integral de l’aigua, exp. 791982A.

URBANISME:

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries sobre proposició del grup polític municipal COMPROMÍS instant al Govern de l’Estat a la millora urgent de la xarxa valenciana de rodalies, exp. 798733C.

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries sobre proposició del grup polític municipal VOX instant a l’equip de govern a la construcció d’un parc infantil d’integració i adequació d’altres parcs de la població, exp. 802529Z.

PATRIMONI:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries sobre proposta de modificació de l’Ordenança reguladora de les condicions, requisits d’accés i permanència, procediment d’adjudicació i règim d’ús d’habitatges municipals, exp. 802830R.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social sobre proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PSOE i Cs pel 28 de juny, Dia Internacional de l’orgull LGTB+, exp. 798736F.

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social sobre aprovació del contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024, exp. 786658F.

ESPORTS:

13é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social sobre declarar la totalitat del Poliesportiu Municipal com a Espai sense Fums, exp. 802129T.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 1974 a la 2623 de l’exercici 2021, exp. 735110M.

15é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, al dia de la data de la signatura.

26 Juny 2021
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix