Dilluns 31 de maig, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L’ALCALDESSA FA SABER QUE L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 31 DE MAIG, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 3 i 4, de dates 29 de març i 26 d'abril de 2021, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a l'expedient de modificació de crèdits 7/2021, crèdit extraordinari i suplementes de crèdits, exp.777932M.

RECURSOS HUMANS:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposta del Regidor d'Hisenda sobre inici d'expedient per a l'aplicació als regidors del complement retributiu per incapacitat laboral (R.E. 5440 de 11/05/2021), exp.782115X.

INTERIOR:

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2415/2021 sobre modificació de les delegacions de competències per renúncia del regidor Sr. Alberto de Jesús Rodríguez, exp.790008J.

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2424/2021 sobre modificació de la Presidència del Consell Taurí Municipal, exp.790008J.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la modificació de la designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels quals forma part, exp.790008J.

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PP, PURP i Cs instant el Govern a la retirada del Pla per a implantar peatges en les carreteres a partir de 2024, exp.784002R.

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX sobre la retransmissió en directe dels Plens de la Corporació, exp.786365Z.

EDUCACIÓ:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a l'aprovació inicial del Reglament del Pla Municipal d'Absentisme Escolar, exp.717770D.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a l'aprovació inicial de la Ordenança reguladora de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials, exp.777641H.

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a l'elaboració d'un programa municipal d'informació, formació i implantació de dispositius de geolocalització per a persones amb Alzheimer o altres episodis de demència o desorientació, exp.786394P.

CULTURA:

13é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició de tots els grups polítics municipals demanant al Ministeri de Cultura la rectificació de l'origen de les bandes de música valencianes en el RD 229/2021, exp.784022W.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, RRHH i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 1524 a la 1973 de l'exercici 2021, exp.735110M.

15é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 26 de maig de 2021

 

26 Maig 2021
FaceBook  Twitter  

Altres