El 15 d'abril s'obri el termini per a sol•licitar lloc en el mercat ambulant d'estiu a la platja

Com en anys anteriors, durant els mesos de juliol i agost es munta un mercat ambulant a la platja. Del 15 d'abril al 15 de maig està obert el termini perquè els venedors interessats presenten la seua sol·licitud, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en la planta baixa de l'Ajuntament o a través de la Seu Electrònica.

Els interessats a participar en este mercat ambulant d'estiu han de presentar les instàncies en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Puçol, de dilluns a divendres, en horari d'oficina, o d'algunes de les maneres que estableix el Art 38.4 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

a.- D.N.I del sol·licitant i de l'auxiliar (quan siga procedent). En cas d'estrangers N.I.E, així com el compliment de la resta de disposicions vigents que els siguen aplicable.

b.- Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en el Règim General de la Seguretat Social i al corrent del pagament de la quota.

c.- Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en l'epígraf de l'Impost d'activitats Econòmiques.

d.- Documentació acreditativa d'estar inscrit en el Registre General de Comerciants i del Comerç, tal com estableix per la Conselleria d'Indústria i Comerç.

e .-En el supòsit de venda de productes alimentaris deurà a més aportar Carnet Sanitari de Manipulador d'aliments.

f.- Pòlissa i rebut del segur al corrent de pagament de responsabilitat civil per danys a tercers.

g.- Justificant de pagament de l'Autoliquidació d'ocupació de via pública.

Informa: Sabín |Fotos: Sergio Maestro

123-mercado-playa-3

08 abril 2021
FaceBook  Twitter  

Altres