Article de Ciudadanos del ple d'octubre : «Ajudes urgents per a fer front a l'impacte del Covid-19»

Este és l'article de Ciudadanos del ple d'octubre, titulat Ajudes urgents per a fer front a l'impacte del Covid-19. Tal com contempla el Reglament de Mitjans de comunicació aprovat en 2008, els grups polítics municipals poden publicar en la pàgina web municipal un text d'opinió sobre cada ple que es realitze i un article sobre el tema que ells trien cada mes.

Bon dia ciutadans, en l'últim ple, celebrat el 26 d'octubre, es van aprovar des d'àrea de Hisenda las següents propostes:

  1. 1)Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:

Es convalida la resolució d'Alcaldia que va aprovar la modificació de crèdits i de suplements de crèdit per a atendre les necessitats posades de manifest per serveis socials.

D'esta manera es dona compliment a una de les clàusules que ens permitia l'article 3.1 del Decret-Llei 8/2020 del 17 de març, amb les mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del C ovid-19.

L’Ajuntament de Puçol dotarà als serveis socials de Puçol amb el màxim que ens permet la norma, és a dir, el 20% del superàvit, amb un total 157.000 euros. Esta quantitat es repartirà de la següent manera:

  1. Assistència primària i suports domiciliaris: 101.000 €.
  2. Assistència social primària (ajudes d'emergència): 50.000 €.
  3. Assistència social primària (tallers): 6.000 €.

Tot això, sumat als 50.000 euros extres que es van aportar al foment del treball, suma un total de 207.000 euros addicionals a pal·liar l'impacte del Covid-19 a Puçol.

2) Se van aprovar dues modificacions d'ordenances fiscals, que entraren en vigor l'1 de gener del 2021.

2.1.) Modificació de l'ordenança fiscal reguladora dl'IBI, Impost de Bens Immobles, quant a la bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar (plaques solars). Tindran dret a una bonificació enl a quota íntegra de l'impost, les edificacions l'ús de les quals siga residencial.

Bonificació del 15%: si els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats disposen d'una superfície de captació solar útil de 4 m² per cada 100 m² de superfície construïda o si els sistemes d’aprofitament elèctric contenen una potència d'almenys 1,5 kW per cada 100 m2 de superfície construïda.

Bonificació del 25%: si els sistemes d'aprofitament elèctric contenen una potència d'almenys 5 kW per cada 100 m2 construïts.

Estes bonificacions s'atorguen durant 3 anys, el que podria arribar fins a un 75% de l'IBI si sumem els tres anys.

2.2.) Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per prestació del servei de recollida de fems per a l'exercici 2021.

La llei de Bases de Régim Local, en el seu article 26, diu així: Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis de recollida de residus. Per tant estem obligats a realitzar els serveis de recollida dels residus verds de la urbanització Alfinach, que així ens ho exigeix.

A partir d'ara, l’Ajuntament de Puçol es compromet a realitzar el servei de recollida dels residus verds de la urbanització Alfinach i la urbanització haurà de pagar per estos serveis una nova taxa a l'ajuntament. L'ajuntament licitarà estos serveis i, mentrestant, Alfinach es compromet a continuar realitzant els serveis fins que l'adjudicació del contracte de recollida de residus verds siga efectiva.

Una opinió de Ciutadans

06 Novembre 2020
FaceBook  Twitter  

Altres