El dilluns 26 d'octubre, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'AJUNTAMENT CELEBRARÀ SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DILLUNS 26 D’OCTUBRE, A LES 19.00 HORES, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

 1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició del grup polític municipal PSOE per a la regulació municipal de la utilització del vehicle de mobilitat personal (patinet elèctric), exp. 1749/2020.

HISENDA:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana per a l’exercici 2021, exp. 1739/2020.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems per a l’exercici 2021, exp. 1742/2020.

RECURSOS HUMANS:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de la plantilla y RPT del personal de l'extingida empresa pública VIP en execució de sentència judicial.

AGRICULTURA:

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs de reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, exp. 1763/2020.

BENESTAR SOCIAL:

8é.-Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs I VOX per a instar al Govern d’Espanya a aprovar de manera urgent una llei que garantisca el dret constitucional a la propietat privada i combata eficaçment l'ocupació il·legal d'habitatges, exp. 1700/2020.

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, exp. 1760/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 4300 a la 4799 de l'exercici 2020.

11é.- Precs i preguntes. El que es fa públic per a general coneixement.

L'ALCALDESSA,

M.ª Paz Carceller Llaneza

22 Octubre 2020
FaceBook  Twitter  

Altres