El dilluns 28 de setembre, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 28 de setembre, a les 19.00 hores, amb el següent ordre del dia

1r.- Aprovacio, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 4 i 5, de dates 29 de juny i 28 de juliol de 2020, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per a un nou acord sobre el finançament dels municipis valencians, exp. 1566/2020.

RECURSOS HUMANS:

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de la resolució núm. 4317/2020, de 14 de setembre, relativa a l’acomiadament de personal contractat.

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la declaració de compatibilitat del Vicesecretari per a l’exercici de la docència 2020-2021, exp. 941/2020.

HISENDA:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'execució pressupostària, morositat, PMP i endeutament de l’Ajuntament corresponent al 2n trimestre de 2020, exp. 1106/2020.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’expedient de modificació núm. 20/2020, crèdit extraordinari i suplements de crèdit, exp. 1296/2020.

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, exercici 2019, exp. 1055/2020.

URBANISME:

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures Agràries relatiu a donar compte de la resolució núm. 4210/2020, de 4 de setembre, sobre aprovació del Pla Estratègic municipal del cicle integral de l’aigua elaborat per l’ Enginyera Tècnica d’Obres Públiques, exp. 1478/2020.

EDUCACIÓ:

10é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍSen la qual s’insta al Govern municipal a que prenga mesures extraordinàries als centres escolars públics i concertats amb fons públics mentre dure la pandèmia, exp. 1473/2020.

BENESTAR SOCIAL:

11é.-Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal VOX per a controlar la immigració il·legal a Espanya, exp. 1571/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

12é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 3200 a la 4299 de l'exercici 2020.

13é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

L'ALCALDESSA

M.ª Paz Carceller Llaneza

23 Setembre 2020
FaceBook  Twitter  

Altres