El dimarts 28 de juliol, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dimarts 28 de juliol, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

            1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

            2n.- Proposició del grup polític municipal VOX sobre sol·licitud de desfilar el 9 d’octubre amb la senyera, exp. 1245/2020.

            3é.- Proposició del grup polític municipal VOX per a agrair la labor realitzada per forces i cossos de seguretat de l'estat, bombers, UME i Protecció civil durant l'estat d'alarma, exp. 1246/2020.

            4t.- Proposició del grup polític municipal VOX per la qual s'insta a l'Alcaldia que la Policia Local realitze visites periòdiques en els locals d'oci i de descans (càmpings, etc.) per a comprovar que es respecten les mesures de seguretat i prevenció sanitàries COVID-19 a l'interior de les seues instal·lacions, exp. 1248/2020.

HISENDA:

            5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de l'informe resum dels resultats del control intern de l'exercici 2019, exp.1100/2020.

RECURSOS HUMANS:

            6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la determinació de festes locals per a l’any 2021, exp. 1240/2020.

URBANISME:

            7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures agràries relatiu al Pla Especial per a l’ordenació d’usos i aprofitament miner en la Partila La Lloma del municipi de El Puig de Santa Maria, consideracions municipals, exp. 160/2020.

MEDI AMBIENT:

           8é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Patrimoni, Agricultura, Medi Ambient i Infraestructures agràries relatiu a l’informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental en municipis de més de 10.000 habitants de la Sindicatura de Comptes, exp. 1207/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

            9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 1900 a la 3199 de l'exercici 2020.

            10é.- Precs i preguntes.           

El que es fa públic per a general coneixement.

L'ALCALDESSA

M.ª Paz Carceller Llaneza

24 Juliol 2020
FaceBook  Twitter  

Altres