El dilluns 29 de juny, ple ordinari de l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 29 de juny, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions anteriors: núms. 1, 2 i 3, de dates 27 de gener, 24 de febrer i 26 de maig de 2020, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS i Cs per la cogestió de l’ingrés mínim vital, exp. 1001/2020.

4t.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació del Reglament Orgànic Municipal, exp. 361/2016.

RECURSOS HUMANS:

5é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la sol.licitud de reconeixement de compatibilitat del Sotssecretari, exp. 941/2020.

HISENDA:

6é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupació amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, exp. 794/2020.

7é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a la sol·licitud de bonificació en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Refª GTT núm. 28012020001614), exp. 2801/2020.

BENESTAR SOCIAL:

8é.- Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Benestar Social relatiu a la proposició del grup polític municipal COMPROMÍS sobre el Dia Internacional de l’orgull LGTB+, exp. 943/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

9é.- Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Interior relatiu a donar compte de les resolucions numerades de la 400 a la 1899 de l'exercici 2020.

10é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

L'ALCALDESSA
M.ª Paz Carceller Llaneza

28 Juny 2020
FaceBook  Twitter  

Altres