Ple de febrer a l’Ajuntament de Puçol, dilluns 24 de febrero a les 19 hores

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 24 de febrer, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 16 i 17, de dates 25 de novembre i 19 de desembre de 2019, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

PERSONAL:

3r.- Resolució del recurs de reposició formulat per dos funcionaris municipals, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.1 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball pel 0,3%, en la part que afecta l'Oficina d'Atenció al Ciutadà”, exp. 2561/2018.

4t.- Resolució del recurs de reposició formulat per la Confederació Sindical CCOO del País Valencià, contra l'acord plenari adoptat en sessió de 19/12/2019, punt 3.2 de l'ordre del dia “Modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors”, exp. 2561/2018.

HISENDA:

5é.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (PMP) i endeutament del 4t trimestre de 2019, exp. 12/2020.

INTERIOR:

6é.- Proposició dels grups polítics municipals VOX i Cs per a que s'inicie un expedient de modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IBI per a bonificacions fiscals per inversions en energies renovables, exp. 388/2020.

7é.- Proposició del grup polític municipal PP per a instar al Consell que reclame al Ministeri d'Hisenda les quanties endeutades en concepte d'IVA amb motiu de l'entrada en vigor del subministrament immediat d'informació (SII), exp. 389/2020.

8é.- Rescissió del conveni subscrit entre la Diputació Provincial de València i aquest Ajuntament per a l'adhesió a la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals de la Diputació de València, exp. 2136/2017.

URBANISME:

9é.- Sotmetiment a consulta a l’Ajuntament de Puçol del Pla de Reforma Interior núm. 2 "Monte Picayo" per part de l’Ajuntament de Sagunt, exp. 341/2020.

10é.- Ratificació de la resolució núm. 719/2020 sobre obres de millores de la xarxa viària, accessibilitat i sanejament en Polígon Industrial Nord, exp. 236/2019.

11é.- Proposició dels grups polítics municipals PP, PURP, Cs i VOX sol·licitant al Ministeri la inversió necessària per a impulsar el Pla de Millora de Qualitat de Rodalies de la Comunitat Valenciana 2017-2025 i solucionar els problemes de cancel·lacions i retards en el servei de rodalies, exp. 390/2020.

BENESTAR SOCIAL:

12é.- Proposició dels grups polítics municipals COMPROMÍS, PP, PSOE, PURP i Cs per al 8 de març de 2020, Dia Internacional de la Dona, exp. 361/2020.

13é.- Donar compte de les activitats realitzades segons subvenció itineraris d’inserció sociolaboral “Vallet 2019”, exp. 375/2020.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

14é.- Donar compte dels resolucions numerades de la 1 a la 399 de l'exercici 2020.

15é.- Preguntes formulades per la portaveu del grup polític municipal PSOE sobre l’acord plenari del dia 19/12/2019 al respecte de la “modificació de la relació de llocs de treball del complement específic de determinats llocs de treball per la incorporació de nous factors, exp. 2561/2008”:

            – S’ha comunicat l’esmentat acord a la Delegació el Govern de la C.V.?.

            – I, en el seu cas, quina ha sigut la resposta de la Delegació del Govern de la C.V. en relació a l’acord adoptat?

16é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 19 de febrer de 2020.

L'ALCALDESSA
M.ª Paz Carceller Llaneza

21 Febrer 2020
FaceBook  Twitter  
  • Imprimeix