El dilluns 27, a les 19.00 hores, ple de l’Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 de gener, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 15, de data 28 d’octubre de 2019.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Proposició del grup polític municipal VOX per a reprovar el PSOE per la seua responsabilitat política en els fets que han sigut objecte de condemna penal per l’audiència provincial de Sevilla en el “cas dels E.R.E.”, exp. 91/2020.

HISENDA:

4t.- Donar compte del Pla Anual de control financer de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2019, ,exp. 2204/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN

5é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 4900 a la 5906 de l’exercici 2019.

6é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de gener de 2020.

L'ALCALDESSA EN FUNCIONS

Ángela Santamaría Martínez

23 Gener 2020
FaceBook  Twitter  

Altres