El dimecres 3 de juliol, a les 19 horas, ple extraordinari

L'ajuntament celebrarà sessió extraordinària de ple dimecres 3 de juliol, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1r.- Aprovació, si correspon, de l'Acta de la sessió anterior: núm. 9, de data 15 de juny de 2019.

RÈGIM JURÍDIC:

2n.- Reconeixement de compatibilitat del Regidor Delegat de l'Àrea Econòmica, exp. 1261/2019.

3r.- Reconeixement de compatibilitat de l’Alcaldessa, exp. 1260/2019.

4t.- Establiment, periodicitat i règim de sessions del Ple, exp. 1215/2019.

.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2518/2019 sobre nomenament de Tinents d'Alcalde, exp. 1216/2019.

6é.- Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia núms. 2519/2015 i 2526/2019 sobre composició de la Junta de Govern Local, competències i règim de sessions, i sobre modificació de determinades competències, exp. 1216/2019.

7é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2520/2019 sobre delegació de competències en els regidors, exp. 1217/2019.

8é.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, exp.760/2019.

9é.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents, exp. 1218/2019.

10é.- Composició de la Comissió Especial de Comptes, exp. 1218/2019.

11é.- Designació de representants de la Corporació en òrgans col·legiats dels que forma part, exp. 1219/2019.

12é.- Donar compte de la resolució de l'Alcaldia núm. 2521/2019 sobre designació de Presidents en òrgans col·legiats, exp. 1219/2019.

13é.- Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, exp. 1220/2019.

14é.- Aprovació de les retribucions, dietes i indemnitzacions dels càrrecs de la Corporació, exp. 1214/2019.

15é.- Determinació del número, característiques i funcions del personal eventual, exp. 1223/2019.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 28 de juny de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Paz Carceller Llaneza

01 Juliol 2019
FaceBook  Twitter  

Altres