El dilluns 25 de febrer, ple ordinari de l'Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament de Puçol celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 25 de febrer, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 6, de data 25 de juny de 2018.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període mitjà de pagament (P.M.P.) i endeutament del 4t trimestre de 2018, exp. 49/2019.

4t.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Puçol, exercici 2018, exp. 252/2019.

5é.- Expedient de modificació núm. 6/2019 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, exp. 287/2019.

6é.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2019, exp. 288/2019.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Proposició de tots els grups polítics municipals per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, exp. 311/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1 a la 399 de l'exercici 2019.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 20 de febrer de 2019

L'ALCALDESSA
M.ª Dolores Sánchez Parra

22 Febrer 2019
FaceBook  Twitter  

Altres