Convocatòria del ple ordinari del 28 de gener

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 28 de gener, a les 19.00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l’Acta de la sessió núm. 5, de data 28 de maig de 2018.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de la resolució núm. 4501/2018, per la qual s'acorda la pròrroga del Pressupost General per a 2019 i adopció de mesures d'ajust per al mencionat exercici.

4t.- Expedient sobre omissió de la funció interventora i aprovació de la fase de gasto ADO de diverses factures presentades, exp. 1958/2018.

URBANISME:

5é.- Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per demanar la retirada de la cartelleria informativa institucional innecessària, exp. 114/2019.

AGRICULTURA:

6é.- Proposició del grup polític municipal COMPROMÍS per salvaguardar la taronja valenciana, exp. 94/2019.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Proposició dels grups polítics municipals PSOE i EUPV:AC pel reforç i la posada en valor de les mesures previstes en el pacte d'estat en matèria de violència de gènere, exp. 122/2019.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 4100 a la 4644 de l'exercici 2018.

9é.- Precs i preguntes:

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 23 de gener de 2019

L'ALCALDESSA en funcions

Ana M. Gómez-Pimpollo Orellana

 

28 Gener 2019
FaceBook  Twitter  

Altres