El dilluns 27 de març, a les 19 hores, ple ordinari de l’Ajuntament de Puçol

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 27 de març, a les 19.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

2n.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS i EUPV:AC relativa a l’exigència d’inversions d’acord amb el pes poblacional, exp. 877/2017.

3r.- Proposta dels grups polítics municipals PSOE, COMPROMÍS,  EUPV:AC i ARA PUÇOL relativa a la modificació de la Llei Electoral valenciana, exp. 878/2017.

4t.- Proposta de tots els grups polítics municipals sol·licitant deixar en suspens les liquidacions de plusvàlua una vegada es dicte sentència pel Tribunal Constitucional a l’efecte, exp. 884/2017.

HISENDA:

5é.- Donar compte de la liquidació dels pressupost de l’Ajuntament exercici 2016, exp. 617/2017.

6é.- Donar compte del Pla pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament, exercicis 2018 a 2020, exp. 672/2017.

BENESTAR SOCIAL:

7é.- Donar compte de la convocatòria d’ajudes a projectes de cooperació internacional 2017, exp. 396/2017.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

8é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 201 a la 400 de l'exercici 2017.

9é.- Precs i preguntes.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 22 de març de 2017

L'ALCALDE
Enric Esteve Ramón

27 Març 2017
FaceBook  Twitter  

Altres