El dilluns 30 de gener, ple ordinari en l’Ajuntament de Puçol

L'ajuntament celebrarà sessió ordinària de ple dilluns 30 de gener, a les 19.00 hores, amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de les Actes de les sessions núms. 7, 8 i 9, de dates 27 de juny, 25 de juliol i 26 de setembre de 2016, respectivament.

2n.- Assumptes oficials.

INTERIOR:

3r.- Modificació del Pla Anual Normatiu 2017, exp. 3144/2016.

4t.- Atorgament de poders processals a lletrat per a representar a l’Ajuntament en actes jurisdiccionals, exp. 1336/1997.

5é.- Proposta sobre règim de sessions del Ple, exp. 1710/2015.

6é.- Rectificació del padró municipal d’habitants a data 01/01/2016, exp. 738/2016.

CONTRACTACIÓ:

7é.- Liquidació del contracte de concessió del servici municipal de clavegueram i devolució de la garantia, exp. 4002/2004.

HISENDA:

8é.- Donar compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 4124/2016 de pròrroga del pressupost general per a 2017, exp. 3209/2016.

AGRICULTURA:

9é.- Ratificació de la resolución núm. 3826/2016 sobre acceptació de la delegació per a contractar les obres de reasfaltat de les vies de la V-21, exp. 1191/2016.

URBANISME:

10é.- Proposta del grup polític municipal PP referent al Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), exp. 280/2017.

BENESTAR SOCIAL:

11é.- Declaració del serveis socials com a serveis essencials, exp. 200/2017.

12é.- Modificació de l’Ordenança municipal reguladora del funcionament de l’Escola d’Estiu (i per extensió Escoles de Nadal i Setmana Santa), exp. 1666/2006.

CONTROL I FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

13é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 3.801 a la 4.000 de l'exercici 2016.

14é.- Precs i preguntes.

Notifique’s per Secretaria als efectes procedents”.

El que es fa públic per a general coneixement.

Puçol, 25  de gener de 2017

L'ALCALDE

Enric Esteve Ramón

30 Gener 2017
FaceBook  Twitter  

Altres