Dilluns 30 de setembre, a les 7 vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

Dilluns 30 de setembre, a les 7 vesprada, ple ordinari en l'Ajuntament de Puçol

Dilluns que ve dia 30, a les 7 de la vesprada, en el saló de plens de l'Ajuntament de Puçol se celebra el ple ordinari del mes de setembre, que entre altres punts tractarà les millores en el projecte del Camí La Mar, l'execució del tercer carril del corredor del Mediterrani i les taxes i beques de llibres per a este curs.

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió núm. 10, de data 26 de novembre del 2012.

2n.- Assumptes oficials.

HISENDA:

3r.- Donar compte de l'execució del Pressupost de l'Ajuntament i VIP, exp. 1658/2013.

4t.- Informació a comunicar sobre 2n Trimestre exercici 2013 per al compliment d'obligacions prevista en l'Orde HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, exp. 1800/2013.

CONTRACTACIÓ:

5t.- Certificacions núms. 7 i 8 de les obres del Camí la Mar-Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

6t.- Projecte modificat núm. 1 de les obres d'ampliació i millora  del Camí la Mar-Sendera Mangraners, exp. 2010/2012.

MEDI AMBIENT:

7m.- Proposta del grup polític municipal BLOC en contra del malbaratament energètic per part de l'empresa Saggas, exp. 2106/2013.

URBANISME:

8u.- Proposta del grup polític municipal PP sobre l'execució de les obres del tercer carril del Corredor Mediterrani, exp. 2115/2013.

9é.- Proposta del grup polític municipal BLOC sobre la construcció del tercer carril ferroviari al seu pas pel terme municipal de Puçol, exp. 2117/2013.

10é.- Adjudicació de la condició d'Agent Urbanitzador del Sector 5-B, exp. 1925/2007. 

EDUCACIÓ:

11é.- Proposta del grup polític municipal PSOE sobre les taxes universitàries i beques de llibres, transport i menjador davant de l'inici del curs escolar, exp. 2102/2013.

CONTROLY FISCALITZACIÓ ÒRGANS DE GOVERN:

12é.- Donar compte de les resolucions numerades de la 1400 a la 2399 de l'exercici 2013.

13é.- Precs i preguntes. 

El que es fa públic per a general coneixement. 

Puçol, a 26 de setembre del 2013

L'ALCALDESSA
Mª Mercedes Sanchis Montañana

 

27 Setembre 2013
FaceBook  Twitter  

Altres