Instàncies

02 Novembre 2020

Llistat de models de sol·licitud en format PDF

logo pdf  Benestar Social - Beques Caxton College i American School 
 logo pdf Benestar Social - Beques Caxton College
logo pdf Recursos humans - Comissió de serveis
logo pdf Recursos humans - Processos selectius
 logo pdf Urbanisme - Autorització de terrassa vinculada a establiment
 logo pdf Urbanism - Declaració responsable d'obres
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable ambiental
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de primera ocupació
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obra major i intervenció en edifici catalogat
logo pdf Urbanisme - Declaració responsable de segona ocupació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud per a senyalament d'alineacions i rasants
logo pdf Urbanisme - Comunicació d'activitats innòcues
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència de parcelació segregació
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de cesió d'ús de locals i mobles
logo pdf Urbanisme - Obertura d'instal·lació eventual, portàtil o desmuntable mitjançant declaració responsable
logo pdf Urbanisme - Comunicació canvi de titularitat de locals de pública concurrència i activitats recreatives
logo pdf Urbanisme - Comunicació posada en funcionament d'activitat subjecta a llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Devolució de garanties: fiances
logo pdf Urbanisme - Incidència en la via pública
logo pdf Urbanisme - Llicència d'obres menors
logo pdf Urbanisme - Sol·licitud de llicència ambiental
logo pdf Urbanisme - Obertura d'establiments públics i activitats recreatives mitjançant declaració responsable

Escolarització Curs 2020/2021

11 Maig 2020

L'Ajuntament de Puçol i els centres d'educatius de la població t'ofereixen en aquesta pàgina tota la informació necessària per a poder realitzar el procés d'admissió del curs 2020/2021.

Instruccions per al procediment d'admissió de l'alumnat per als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Annex de criterios de puntuació per al procés d'admissió.

La xarrada informativa, que es realitzava en anys anteriors, ha quedat cancel·lada en compliment de la normativa relativa a la COVID-19.

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents en l'àmbit de l'educació (DOGV de data 6 d'abril de 2020), que informa sobre el procés d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2020/21 destaca, entre altres continguts:

a) El procediment d'admissió als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, E.S.O, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, per al curs 2020-2021, es tramitarà de manera electrònica. L'administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

b) Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l'admissió.SISTEMES DE VERIFICACIÓ D'IDENTITAT PER A REALITZAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC D'ADMISSIÓ ESCOLAR

En el procediment d'admissió als centres docents sostinguts amb fons públics, les persones interessades podran usar els següents sistemes de verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió:

1) Certificat digital emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). Si no disposes d'ell, pots acudir a l'Ajuntament de Puçol, tots els dimarts de 8 a 13 h, perquè et facilitem el teu certificat digital.

2) Sistema d'identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

3) eDNI (és necessari lector) més informació de com utilitzar-ho

4) Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

5) Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

6) Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l'acceptació de comprovació davant el Ministeri de l'Interior més informació

En el cas de les persones que únicament disposen de passaport com a document d'identificació o manquen de possibilitat d'accés a mitjans electrònics: hauran d'acudir al centre en que vulga sol·licitar plaça en primera opció, que serà habilitat com a punt d'atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten.PORTES OBERTES VIRTUALS DELS CENTRES EDUCATIUS DE PUÇOL

A causa de l'actual estat d'alarma, els col·legis de la nostra població obrin les seues portes de manera virtual perquè les famílies puguen conéixer a fons el seu funcionament.

CEIP Bisbe Hervás: Web | Vídeo
CEIP Jaume I: Web Vídeo
CEI La Milotxa: Web | Vídeo
CEIP Luis Vives: Web | Vídeo 
Colegio Virgen al Pie de la Cruz: Web | Vídeo
Institut de Secundària de PuçolWeb

 Podrà consultar més informació també en la pàgina web de la Conselleria d'Educació (admissió d'alumnat):

http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Puçol y los centros educativos de nuestra población están trabajando para ofrecer la máxima información sobre el procedimiento a seguir para las famílias. En la página web de la Conselleria de Educación, se ha publicado el calendario del procedimiento de admisión. Estamos a la espera de que se publiquen el resto de las instrucciones.

Calendario de admisión del alumnado para el curso 2020/2021.

La charla informativa, que se realizaba en años anteriores, ha quedado cancelada en cumplimiento de la normativa relativa al COVID-19.

El Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes en el ámbito de la educación (DOGV de fecha 6 de abril de 2020), que informa sobre el proceso de admisión del alumnado para el curso escolar 2020/21 destaca, entre otros contenidos:

  • a) El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O, Bachillerato, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior, para el curso 2020-2021, se tramitará de forma electrónica. La administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no disponen de medios electrónicos.

  • b) Cada persona solicitante formulará una única solicitud, que contendrá una declaración responsable de cada una de las circunstancias requeridas para la admisión.

 SISTEMAS DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PARA REALIZAR EL TRÁMITE ELECTRÓNICO DE ADMISIÓN ESCOLAR

En el procedimiento de admisión a los centros docentes sostenidos con fondos públicos, las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad a fin de formular la solicitud de admisión:

1) Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Generalitat (ACCV). Si no dispones de él, puedes acudir al Ayuntamiento de Puçol, todos los martes de 8 a 13 h, para que te facilitemos tu certificado digital.

2) Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

3) eDNI (es necesario lector) más información de cómo utilizarlo

4) Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

5) Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más información

6) Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del Interior más informaciónPUERTAS ABIERTAS VIRTUALES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUÇOL

Debido al actual estado de alarma, los colegios de nuestra población abren sus puertas de manera virtual para que las familias puedan conocer a fondo su funcionamiento.

CEIP Bisbe Hervás
CEIP Jaume I
CEI La Milotxa
CEIP Luis Vives
Colegio Virgen al Pie de la Cruz


telematricula

Oci Ací, entretenimiento en casa

09 abril 2020

ociaci
Este programa de ocio en casa nace con la intención de ofrecer a los ciudadanos un catálogo de recursos divulgativos en un período de tiempo en el que debemos permanecer en nuestros domicilios para luchar juntos contra el coronavirus. También resulta una muestra interesante de los servicios que nos pueden ofrecer los profesionales y comercios de nuestra población 

 

oci cocina2

CHARO PALAMÓS
Clases de cocina on-line y recetas de thermomix
Facebook

 
oci educacion2
LAURA
1, 2, 3 Pollito inglés: clases de inglés
Instagram 
 
MAGDA PÉREZ
Imajocs, el rincón de la imaginación: cuentos con yoga para niños
YouTube 
 
TERE UNSAIN
Pintora. Ofrece masterclass sobre creació artística y vídeos, entre otros explica la técnica del fusionismo
MasterclassYouTube | Issuu
 
oci ejercicio2

INMA VILLANUEVA
Clases de yoga para todos, yoga para embarazadas y relajación guiada
Instagram

 

LAURA FUSTÉ
CPYoga: Clases de Yoga Dinámico (Hatha Yoga)
Facebook | Instagram | YouTube

 

MARÍA ARJONA
Entrena con María Arjona: ejercicios para hacer cómodamente en casa y cuidar
nuestra salud

Facebook | Instagram

 
MARIBEL LÓPEZ
My Bioenergética: reeducación postural, pilates y técnicas anti estrés
Facebook | YouTube
 

MARISOL DEL VALLE
Clases de yoga para todos
Instagram

 

NANCY ELISABET CIRAUDO
Academia de baile En Movimiento: de lunes a viernes: clases de pilates online (10.30 h.) y clases de baile online (19.30 h.)
Instagram | Facebook

 

SERGIO RADA
Amae by Clinic Balance, Centro de Fisioterapia avanzada y ejercicio inteligente: Vídeos de ejercicio e higiene postural para entrenar en casa 
Youtube | Web | Facebook | Instagram

 
oci estetica2

AMPARO CLARAMUNT
Pétalos: Centro de estética avanzada y medicina estética
Blog | Instagram | Facebook

 

M. DOLORES BENDICHO
Clínica Innova Bousan Puçol: Información, medidas preventivas, consejos... 
Facebook | Fan Page

 
oci jardineria
MÓNICA MARCO
Guía de jardín
Blog
 
oci salud2

FRANCISCO ORTIZ NASARRE
Clínica de Psicología Nasarre: curso online gratuito mindfulness
Web

 

VANESSA GARCÍA
Ayuda y apoyo psicológico
Instagram | @psiconexion.vanessagarcia 

 


videos espucol

   


   
   CHARO PALAMÓS 
   Receta de bacalao con  ensalada y vinagreta de mango


   
   LUISA SÁNCHEZ
 
   Manualidad de crochet   PEPI SEPÚLVEDA
 
   Masaje de relax


   
   SABRINA
 
   Pétalos
    Maquillaje de día


   
   SERGIO RADA 
   Amae by Clinic Balance
   Consejos para practicar deporte en casa

Altres