Policia Local

Policia Local

Policia Local

Servici de Seguretat Ciutadana:
El cos de la Policia Local de Puçol és un Institut armat de naturalesa civil,  amb estructura i organització jerarquitzada, davall la superior autoritat i dependència directa de l'Alcaldessa, sense perjuí de les competències atribuïdes, en matèria de policia judicial, a magistrats, jutges i membres del ministeri fiscal.
La Policia Local de Puçol és un Servici Públic dirigit a la protecció de la seguretat ciutadana, del lliure exercici dels drets i llibertats reconeguts a les persones, de la millora de la qualitat de vida i el benestar dels veïns.
Té com a missió vigilar el compliment de la legislació vigent, les Ordenances i Bans Municipals i normativa complementària.
En l'exercici de les seues funcions els membres del Cos de la Policia Local de Puçol, tenen caràcter d'Agents de l'Autoritat. 
Els integrants del Cos de la Policia Local de Puçol, només podran actuar en l'àmbit territorial del Municipi, excepte en situacions d'emergència i previ requeriment d'autoritats competents.
En les situacions d'emergència, ajustaren la seua intervenció als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització de mitjans al seu abast, procurant, en tot cas, que estes actuacions siguen prèviament conegudes i autoritzades pels seus caps immediats.

Competències:
El Servici de Seguretat Ciutadana de Puçol, prestat per la Policia Local i el personal complementari adscrit al Departament, té com a competències les previstes en la Llei Orgànica 2/86, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, el Decret 19/03., de 4 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la Norma Marco sobre estructura, organització i funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana i normativa concordant en la matèria.
Este Departament, baix cap únic, coordina tots els efectius disponibles en l'Ajuntament que contribuïsquen a la prevenció i seguretat ciutadana i el particular a:
· Policia Local
· Trafique
· Protecció Civil
· Guarderia Rural
· Patrulla de Vigilància de Medi Ambient
· Extinció d'Incendis
· Trànsit
· 112 (coordinació amb el Centre d'Emergències)
En cas d'emergència la Policia Local assumirà el comandament i la coordinació de la resta d'efectius municipals concurrents així com les entitats privades col·laboradores, creant un Post de Comandament

Altres